Untitled Document
Bilimsel Program
09:00-10:15

VRC BİRİM TOPLANTISI
ÖN SEGMENT CERRAHİSİNE VİTREORETİNAL AÇIDAN HAZIRLANMA VE KOMPLİKASYONLAR

  Moderatör:   Dr. Nilüfer Koçak
Katarakt cerrahisi öncesi makula morfolojisinin OKT ile değerlendirilmesi
Dr. Nilüfer Koçak
Katarakt cerrahisi kararı verilen miyopik hastada eşlik eden arka segment problemlerinin değerlendirilmesi
Dr. Berna Özkan
Refraktif cerrahinin arka segment komplikasyonları: Retina uzmanı bakışı
Dr. Özay Öz
Nükleus ve GİL’in arka segmente dislokasyonunda cerrahi yaklaşım
Dr. Gürkan Erdoğan
10:15 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 11:45

ELEKTRODİAGNOSTİK BİRİM TOPLANTISI
ELEKTRODİAGNOSTİK TESTLER İLE GÖRME DEĞERLENDİRMESİ

  Moderatör:   Dr. Banu Turgut Öztürk
  Görme Düzeyinin Objektif Değerlendirilmesi
Dr. Mualla Hamurcu
  Açıklanamayan Görme Kayıplarına Yaklaşım
Dr. Fatih Çakır Gündoğan
  Görme Alanının Objektif Değerlendirilmesi
Dr. Ayşe Öner
  Nereye Bakıyoruz ? -Videookülografi 
Dr. Hande Taylan Şekeroğlu
  Refraksiyon Kusurlarının Elektrodiagnostik Testlere Etkisi
Dr. Özlem Şahin
13:00 - 13:30 Açılış
13:30-14:30 PANEL 1: TEMEL OPTİK BİLGİLER
  Moderatörler:   Dr. Necdet Bekir, Dr. Mustafa Kemal Arıcı
  Fizik ve Geometrik Optik-Temel Kavramlar
Dr. Devrim Toslak
  Optik Sistem Olarak Göz
Dr. Nilüfer Yeşilırmak
  Gözlük Camlarının Optik Özellikleri
Dr. Deniz Altınbay
  Aberrasyonlar
Dr. Haydar Erdoğan
14:30-15:45 PANEL 2: MİYOPİ ve HİPERMETROPİ
  Moderatörler:   Dr. Ertuğrul Mirza, Dr. Gökhan Özdemir
  Genetik, mekanizma, gelişim
Dr. Metin Ünlü
  Yüksek miyopi ve glokom takibi
Dr. Ayça Yılmaz
  Patolojik miyopi: retina sorunları
Dr. Ebru Esen
  Yüksek miyopide katarakt cerrahisi
Dr. Nurullah Çağıl
  Hipermetropi ve nanoftalmusta katarakt cerrahisi
Dr. Tamer Takmaz
15:45 - 16:00
Kahve Molası
16:00-16:45 PANEL 3: ASTİGMATİZMA
  Moderatörler:  Dr. Kuddusi Erkılıç, Dr. Ümit Kamış
  Astigmatizma mekanizması ve gelişimi
Dr. Kadriye Erkan Turan
  Astigmatizma tashihinde gözlük camları
Dr. Ceyhun Arıcı
  Regüler ve irregüler astigmatizmada kontakt lens kullanımı
Dr. Alper Mete
  Torik GİL uygulamalarının ipuçları
Dr. İlker Toker
16:45-18:15 GENEL KONULARDA SERBEST BİLDİRİLER
  Moderatörler:  Dr. Halit Oğuz, Dr. Özlem Yıldırım
S-01 Akromegali Hastalarında Statik ve Dinamik Pupillometri Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Seyfettin Erdem
S-02 Auralı Migrenli Hastaların Statik Ve Dinamik Pupillometri Parametrilerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
Sedat Ava
S-03 Kuru gözün glokom hastalarında optik kohorens tomografi ölçüm sonuçlarına etkisi
Özgün Oktay, Ayça Yılmaz, Özer Dursun, Mustafa Vatansever2
S-04 Fizyolojik Optik Disk Çukurlaşması Olan ve Olmayan Gözlerde Peripapiller Bölge ve Disk İçi Damar Yoğunluğunun Karşılaştırılması: Bir Optik Koherens Tomografi Anjiografi Çalışması
Hatice Nur Tarakçıoğlu
S-05 Primer açık açılı glokomu olan vakalarda trabekülektomi ve xen implant ameliyatının karşılaştırılması
Fatih Kaya, Sait Alim
S-06 Göz İçi Basıncının Sistemik Kan Basıncı, Vücut Kitle İndeksi ve Diyabet ile Olan İlişkisi: Toplum Tabanlı Populasyon Çalışması
Saadet Gültekin Irgat, Nilgün Yıldırım
S-07 Üveitik glokomlarda primer cerrahi seçimi: Antimetabolitli trabekülektomi ve Ahmed Glokom Valv implantasyonu
Hatice Tekcan, Serhat İmamoğlu, Alev Özçelik Köse
S-08 Farklı Açık Açılı Glokom Tiplerinde Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Ölçülen Peripapiller Bölge Parametrelerinin Karşılaştırılması
Merve Oran, Ayşe Yeşim Oral, Sibel İnan, Mehmet Cem Sabaner, Özgür Eroğul, Müberra Akdoğan, Mustafa Doğan
S-09 Korneal Konfokal Mikroskop İle Endotel Hücre Analizinde Alternatif Bir Yöntemin Değerlendirilmesi
Gülfidan Bitirgen, İrem Güneş
S-10 Primer pterjiyumda Programlanmış ölüm ligand 1 ve CD8 immunreaktivitesi
Meydan Turan, Gülay Turan
S-11 Göz bankasının 23 yıllık donör verilerinin analizi
Emre Altınkurt, Özkan Avcı, Zafer Cebeci, Nilüfer Alparslan
S-12 0.1% Sodyum Hyaluronat Oftalmik Solüsyonun Oküler Yüzey ve Korneal Subbasal Sinirler Üzerine Etkisinin In Vivo Konfokal Mikroskopi ile Değerlendirilmesi
Hüseyin Cem Şimşek
S-13 Optik Disk Druzenli Hastaların Radyal Peripapiller Damar Yoğunluğunun Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Cemile Üçgül Atılgan, Meltem Yılmazoğlu, Özlem Budakoğlu
S-14 Minus Lens Tekniği ve Otorefraktometre ile Ölçülen Sübjektif ve Objektif Akomodasyon Amplitüdü Değerlerinin Karşılaştırılması
Bekir Küçük, Ender Sırakaya
S-15 GUCY2D mutasyonu saptanan iki ailede Leber Konjenital Amarosis olguları-Fenotipik farklılıklar ve Görsel re-habilitasyon
Zühal Özen Tunay
S-16 Az gören öğrencilerde okuma performansının değerlendirilmesi
Esra Şahlı, Aysun İdil
S-17 Prematüre Retinopatisinde Farklı Tedavi Seçeneklerinin Refraksiyon Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Sümeyra Keleş Yeşiltaş, Semra Tiryaki Demir
S-18 Preterm ikizlerde okul öncesi dönemde doğum ağırlığının ambliyojenik risk faktörlerinin gelişimine etkisi
İkbal Seza Petriçli, Caner Kara
S-19 GCK Mutasyonlu MODY Hastaları ile Sağlıklı Kontrollerde Retina ve Koryokapillarisin Damar Dansitesi Ölçümleri Açısından Optik Koherens Tomografi-Anjiyografi İle Karşılaştırılması
Cemal Çavdarlı, Pınar Topcu Yılmaz
S-20 Ranibizumab ve afliberseptin yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda injeksiyonları sonrası koroid kalınlıkları üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Hakan Baybora
S-21 Vitreomaküler Traksiyonu Bulunan Olgularda Prognoza Etki Eden Faktörler
Ayça Küpeli Çınar, Rüveyde Garip, Abdulkadir Can Çınar, Vuslat Gürlü
S-22 Malnutrisyon Çocuklarda Oküler Parametreleri Etkiler Mi?
Mehmet Teki̇n, Ali Şi̇mşek
S-23 Ratlarda Oksijenle İndüklenmiş Retinopati Modelinde İntraperitoneal Cryptotanshinone Uygulanmasının Etkinliğinin Araştırılması
Seda Duran Güler, Mehmet Balbaba
S-24 Sonradan monoküler kalan kişilerde sağlam göz santral retinal arter hemodinamiğinin renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Fatih Aslan, Özkan Özen
S-25 Anti-VEGF tedavisine dirençli diyabetik makula ödeminde intravitreal deksametazon implant sonrası optik koherens tomografi anjiyografi (OKT-A) ile makular vasküler dansite ve foveal avasküler zon (FAZ) değişikliklerinin değerlendirilmesi
Ali Ceylan, M. Erkan Doğan, Yusuf Akar
S-26 1000 gram altı doğan bebeklerde sistemik faktörlerin prematür retinopati gelişimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Kadriye Demir Boncukçu, Burçin Köklü Çakır, Nilgün Özkan Aksoy, Özlem Bursalı, Taner Hafızoğlu
S-27 Orta evre kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda psödoeksfoliasyon sendromu varlığının koroid vaskülarite index değişikliklerine etkisi
Alev Özçelik Köse, Sevcan Balcı
S-28 İntermediyer Üveit Olgularında Farklı Yöntemlerle Uygulanan Perioküler Steroid Enjeksiyonun Santral Retina Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Kısa Dönem Etkisi
Mehmet Canleblebici, Mehmet Balbaba, Hakan Yıldırım
S-29 Kısa Süreli Vitreoretinal Tamponat Olarak Perflorokarbon
Emrah Öztürk, Ercan Özsoy, Abuzer Gündüz
S-30 İdiyopatik Epiretinal Membran Cerrahisinde Torik Göz İçi Lensi İmplantasyonu ile Birlikte Fakovitrektomi
Hatice Selen Kanar, Aysu Arsan
8:00-9:15 PANEL 4: PRESBİYOPİ
  Moderatörler:  Dr. Osman Şevki Arslan, Dr. Yaşar Duranoğlu
  Akomodasyon, fizyopatoloji
Dr. Kemal Yar
  Presbiyopinin gözlük camları ile düzeltilmesi
Dr. Vildan Koçer Öztürk
  Presbiyopide kontakt lens uygulaması
Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
  Presbiyopi düzeltilmesinde medikal yöntemler: Neredeyiz?
Dr. Pelin Özyol
  Presbiyopi düzeltilmesinde cerrahi yöntemler
Dr. Yusuf Yıldırım
09:15-10:30

PANEL 5: GÖRME KESKİNLİĞİ Mİ? GÖRME KALİTESİ Mİ?

  Moderatörler:  Dr. Aysun İdil, Dr. Alp Alaluf
  Tanımlamalar ve ölçüm yöntemleri
Dr. Zühal Özen Tunay
  Gözlük camlarında görme kalitesine etki eden faktörler
Dr. Ayşen Topalkara
  Kontakt lenslerle nereye kadar keskinlik, nereye kadar kalite?
Dr. Koray Gümüş
  Refraktif korneal lazer cerrahisi hastasında görme keskinliği ve kalitesini ne bozar?
Dr. Bengü Ekinci Köktekir
  Göz içi lenslerinden ne bekliyoruz?
Dr. Tongabay Cumurcu
10:30 - 10:45
Kahve Molası
10:45-12:15 YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA REFRAKSİYON KUSURLARININ İNCELİKLERİ
Moderatörler: Dr.Nazan Bengüdeniz, Dr. Huban Atilla

Dr. Bülent Barlas

Dr. Hikmet Başmak

Dr. Fatma Gül Yılmaz Çınar

Dr. Ayça Sarı

Dr. Sılay Cantürk Uğurbaş
12:15-13:00 ENDÜSTRİ UYDU TOPLANTISI (ABDİ İBRAHİM İLAÇ)
  İnflamasyon, Oküler Cerrahide Loteprednol
Dr. Altan Atakan Özcan
  Oküler Yüzey İnflamasyonlarında Loteprednol Kullanımı
Dr. Koray Gümüş
13:00 - 14:00
Öğle Arası
14:00-14:45 ENDÜSTRİ UYDU TOPLANTISI (REFERANS İLAÇ)
 

OFTALMOLOJİDE SİTİKOLİN VE NÖROPROTEKSİYON

  Moderatör:  Dr. Mehmet Okka
  Glokomatöz optik nöropati
Dr. Nevbahar Tamçelik
  Oftalmolojide sitikolinin yeri
Dr. Vincenzo Parisi
14:45-16:15

PANEL 6: REFRAKSİYON KUSURLARININ DEĞERLENDİRMESİNDE
VE CERRAHİ PLANLAMADA KORNEA TOPOGRAFİ-TOMOGRAFİSİ

  Moderatörler:  Dr. Reha Ersöz, Dr. Üzeyir Günenç
  Kilit Bilgiler
  Korneal aberrasyonlar
Dr. Hasan Ali Bayhan
  Keratokonus-Astigmatizma ayırıcı tanısı
Dr. Volkan Hürmeriç
  İntraoküler lens seçiminde topografi
Dr. Özlem Evren Kemer
  Refraktif cerrahi geçirmiş hastalarda intraoküler lensler
Dr. Başak Bostancı Ceran
 

Olgu örnekleri (Anonim)

16:15 - 16:30
Kahve Molası
16:30-17:15 ENDÜSTRİ UYDU TOPLANTISI (ALCON CERRAHİ)
 

REFRAKTİF’TE TOPOGRAFİ BAZLI GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Moderatör:  Dr. Emrullah Taşındı
  Kişiye özel tedavi yöntemleri; Topoğrafik korneal düzeltme
Dr. Koray Budak
  Transepithelial PRK; Neden ve Nasıl?
Dr. Akif Özdamar
17:15-18:45 YUVARLAK MASA TOPLANTISI 2: CERRAHİ YÖNTEMLER: KİMLERE, HANGİSİ, NE ZAMAN?
Moderatörler: Dr. İzzet Can, Dr. Fatih Mehmet Mutlu

Dr. Faik Oruçoğlu

Dr. Altan Atakan Özcan

Dr. Alper Ağca

Dr. Haluk Talu

Dr. Canan Aslı Ütine
8:30-9:45

PANEL 7: KONTAKT LENS KULLANIM REJİMLERİ, BAKIM SİSTEMLERİ, PROBLEMLER

  Moderatör:  Dr. Tomris Şengör
  Kilit Bilgiler
  Yumuşak kontakt lensler kullanım rejimleri: Kanıta dayalı tıpta ne var?
Dr. İnan Harbiyeli
  Silikon ve hidrofilik lenslerin materyal ve tasarım özelliklerinde son 10 yılda neler değişti?
Dr. Özlem Barut Selver
  Kontakt lens bakım sistemleri
Dr. Semra Akkaya Turhan
 

Olgu örnekleri (anonim)

9:45-11:15

PANEL 8: KERATOKONUS VE İRREGÜLER KORNEALARDA KONTAKT LENS UYGULAMALARI

  Moderatörler:  Dr. Emrullah Taşındı, Dr. Canan Gürdal
  Kilit Bilgiler
  Gaz geçirgen sert lensler
Dr. Zerrin Tuncer
  Özel yapılı yumuşak lensler
Dr. Canan Gürdal
  Hibrid ve skleral lensler
Dr. Elif Erdem
 

Olgu örnekleri (anonim)

11:15 - 11:30
Kahve Molası
11:30 - 13:00 GENEL KONULARDA SERBEST BİLDİRİLER
Moderatörler:
 Dr. Cem Evereklioğlu, Dr. Banu Açıkalın
S-31 Matür Kataraktı Olan Hastalarda Femtosaniye Lazer Fakoemülsifikasyon Cerrahisi
Servet Çetinkaya, Fikret Uçar
S-32 Femtosaniye LASIK uygulanan genç hipermetroplarda latent hipermetropinin refraktif ve görsel sonuçlara etkileri
Çağrı İlhan, Kemal Özülken, Erdem Yüksel, Tarkan Mumcuoğlu
S-33 Yeni nesil arka kamara fakik intraoküler lens yüksek miyopide etkin çözüm olabilir mi?
Kamil Yavuzer, Yusuf Evcimen
S-35 Femtosaniye Lazer Yardımlı Yapılan Katarakt Cerrahisi Sonrası Gelişen Arka Kapsül Opasitesinde Yapılan Nd:Yag Kapsülotomi İşleminde Kapsülotomi Boyutunun Iol Tilt Ve Desantralizasyonuna Etkisi
Esat Çınar
S-36 Wavefront Kılavuzlu PRK ile Wavefront Kılavuzlu Femtosaniye Destekli LASİK Yöntemlerinin Miyopik Astigmatizma Tedavisinde Karşılaştırması
Ender Sırakaya
S-37 Modifiye Yamane Yöntemi İle Sekonder Göz İçi Lens İmplantasyonu Uygulanan Hastalarda Refraktif Sapmalar
Veysel Aykut, Fehim Esen, Fatma Salı, Halit Oğuz
S-38 Hiperozmolar ve Normal Gözyaşı Ozmolaritesine Sahip Gözlerde Keratometrik Ölçümlerin Karşılaştırılması
Sabite Emine Gökce
S-39 Dört Farklı Ön Segment Cihazı ile Keratometri Değerlerinin Tekrarlanabilirliğinin ve Cihazlar Arası Uyumunun Araştırılması
Soner Güven
S-40 Arka Kamara Fakik İntraoküler Lens İmplantasyonunun Ön Kamara Parametreleri ve Pupil Çapı Üzerindeki Etkisi
Gokhan Demir, Mehmet Emin Sucu
S-41 Skleral Fiksasyon Uygulamasında Sütür Modifikasyonlu Yeni Bir Yaklaşım
İsa Yuvaci
S-42 Scheimpflug-Placido Disk Topografisi İle Sağlıklı ve Sistemik Arteriyel Hipertansiyon Hastalarında Fakoemülsifikasyon Öncesi ve Sonrası Pupil Çapının Değerlendirilmesi
Yakup Güneş, Ali Şi̇mşek, Müslüm Toptan
S-43 Multifokal ve Monofokal Göz İçi Lensi İmplante Edilmesi Planlanan Hastalarda Pupil Ofset Değerlerinin Karşılaştırması
Osman Melih Ceylan, Tolga Biçer
S-44 Refraktif Cerrahi Öyküsü Olan Hastalarda Torik Göz İçi Lens Hesaplanmasında İntraoperatif Wavefront Aberrometri Kullanımı
Nilüfer Yeşilırmak
S-45 Kontakt lens kullanımının oküler yüzey üzerine olan etkilerinin incelenmesi
Sinan Bilgin, İbrahim Tuncer
S-46 Keratokonus hastalarında hibrid lenslerin görme keskinliğine ve ön segment parametrelerine etkisi
Hüseyin Kaya, Uğur Yılmaz
S-47 Penetran Oküler Travma Sonrası Erken Ve Geç Dönem Yapılan Katarakt Cerrahisi Sonuçları
Sedat Özmen, Nilgün Özkan Aksoy
S-48 Üst kapak blefaroplasti cerrahisi sonrası görüş alanı gerçekten artırıyor mu? Dijital analiz yöntemi kullanılarak fotoğraflardaki ve görme alanı testindeki değişimin değerlendirilmesi
Gamze Öztürk Karabulut, Gülşah Gümüş, Korhan Fazıl, Kübra Şerefoğlu Çabuk, Şenay Aşık Nacaroğlu, Muhittin Taşkapılı
S-49 Kısmi Refraktif Akomodatif Esotropyada Cerrahi Tedavi Sonrasında Binoküler Görme Düzeyini Etkileyen Faktörler
Fatma Gül Yılmaz Çınar
S-50 Diverjan fazlalığı olan ekzotropyalı hastalarda klasik dış rektus geriletme ve ‘Lateral rektus (LR)Y- split geriletme’ sonuçlarının karşılaştırılması
Zahid Hüseyinhan, Ceren Gürez
S-51 Konsekutif Ekzotropya’da Cerrahi Yaklaşım
Duygu Yalınbaş Yeter, Hatice Tuba Atalay
S-52 Çocukluk çağında yüksek hipermetropi ile mikroftalmi ilişkisi insidansı
Ceren Gürez, Zahid Hüseyinhan
S-53 Primer Sjögren Sendromunda Farklı Tanı Krıterlerinde Yer Alan Kuru Göz Testlerinin Tükrük Bezi Biyopsisi Fokus ve Lenfosit Skorların ile Karşılaştırılması
Onur Gökmen, Fatih Yılmaz
10:00-12:15 Fakik ve Fakik Torik GİL Uygulama Kursu - Eyecryl - 14 Mart 2020, Cumartesi

Eyecryl Fakik ve Fakik Torik Lensler Cerrahi Teknik ve Klinik Sonuçlar
Konuşmacı: Dr. Alper AĞCA
14:30-17:45 Periokuler Dolgu Uygulamaları Kursu - Gloderm - 14 Mart 2020, Cumartesi

Yüz Dolgularında Temel Yaklaşımlar Kozmetik Periokuler ve Yüz Dolgusu Uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Şafak KARSLIOĞLU


Fonksiyonel Dolgu Uygulamları, Dolgu Uygulamalarında Komplikasyonların Önlenmesi ve Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Pelin KAYNAK