[F-023]

Berlin Nodülleri

Ayşe İpek Akyüz Ünsal, Sema Oruç Dündar
Adnan Menderes Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın

AMAÇ: İridokorneal açıda Berlin nodülleri gelişen travmatik kataraktı ve iridosikliti olan olguyu sunmak. OLGU: Otuzaltı yaşında bayan hasta, sol gözde bulanık görme şikayeti ile başvurdu. Yaklaşık 10 yıl önce künt travma, 5 yıl sonra da komplikasyonsuz katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi. Muayenesinde sağ gözde görme tam, solda 0.6 iken; göz içi basıncı sağda 15 mmHg, solda 30 mmHg ölçüldü. Sağ göz doğal, sol gözde 2(++)hücre, kornea alt kadranda ince keratik presipitatlar, 1 adet posterior sineşi, intrakapsüler göz içi lens (GİL) ve açıda alt kadranda daha çok olmak üzere beyaz, inci tanesi görünümlü Berlin nodülleri (Resim 1) izlendi. Bilateral fundus doğaldı. Laboratuar testlerinden toksoplazma IgG (+), IgM (-), HLA B27 (-), RPR/VDRL (-), serum ACE düzeyi (23.60) normal sınırlarda, Akciğer grafisinde bazallerde retiküler görünüm, tomografisinde sağda orta lob medial segmentte periferik yerleşimli 3mm çapında düşük dansiteli bir adet nodül ve iliotibial bant sendromu teşhisi dışında patoloji saptanmadı. Steroid ve antiglokomatöz damlalar verildi. SONUÇ: Literatürde Berlin /trabeküler ağ nodülü sıklıkla sarkoidoz ile ilişkilendirilmektedir. Ayırıcı tanıda tüberküloz, sifiliz, lenfoma, lösemi ve melanom yer almakla birlikte olgumuzda bu tanılar tespit edilememiştir. Mevcut bulgularla olası oküler sarkoidoz teşhisi ekarte edilememiş olmasına rağmen; künt travmaya, katarakt cerrahisine veya GİL’e bağlı da Berlin nodüllerinin gelişebileceğini düşünmekteyiz.Resim 1

Berlin Nodülleri