[PS-803]

BÜST çalışması verilerine göre ülkemizdeki pediatrik üveitler

F. Nilüfer Yalçındağ1, Pınar Özdal2, Yılmaz Özyazgan3, Figen Batıoğlu1, İlknur Tuğal Tutkun4
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ulucanlar Göz Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Ankara
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ:Ülkemizdeki ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinde görülen pediatrik üveit olgularının demografik ve klinik özelliklerini bildirmek.
YÖNTEM:Türkiye’de Behçet’e bağlı ve Behçet dışı üveit sıklığını tarama (BÜST) çalışması kapsamında oluşturulan üveit veri tabanındaki pediatrik üveit olgularına ait veriler analiz edildi.
BULGULAR:Çalışmaya yaş ortalaması 10,8 ± 3,8 yıl olan 232 (% 52,5) erkek ve 210 (% 47,5) kız olgu dahil edildi. Kız çocukların yaş ortalaması (10,1 ± 4,1) erkeklerden (11,3 ± 3,5) daha düşüktü (p=0,004). Bu olguların 333’ünde (%75,3) non-enfeksiyöz etiyoloji ve 69’unda (%15,6) enfeksiyöz etiyoloji tespit edildi. Tüm tanılar içerisinde en sık izlenen tanı idiopatik pars planit (%20,1) idi. Bunu diğer idiopatik olgular (%18,8), juvenil idiopatik artrit (%12,4), Behçet hastalığı (%9,3) ve toksoplazma retinokoroiditi (% 7,9) takip etti. Oküler tutulum 187 olguda (% 42,3) unilateral, 255 olguda (% 57,7) bilateral idi. Bilateral tutulum, non-enfeksiyöz olgularda (%65,8), enfeksiyöz olgulara (%27,5) göre daha sık olarak izlendi (p<0.001). En iyi düzeltilmiş görme keskinliği, gözlerin %18,1’inde ≤ 0,1 idi. Başvuru esnasında gözlerin % 23’ünde arka sineşi, % 12,1'inde katarakt, % 8,9'unda kistoid ya da difüz makula ödemi, % 7,5'inde optik disk ödemi, % 7,5'inde bant keratopati, % 5,2'sinde anti-glokomatöz ilaç kullanımı, % 4’ünde total ya da parsiyel optik atrofi, %3’ünde makulada skar mevcuttu.
TARTIŞMA VE SONUÇ:İdiopatik pars planit ülkemizde tüm pediatrik üveitler içerisinde en sık izlenen tanıdır. JIA ve Behçet hastalığı ise en sık görülen pediatrik üveit ilişkili sistemik hastalıklardır. Pediatrik yaş grubunda üveit ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar önemli oküler morbidite ve ciddi görme kaybı nedenleridir. Görmeyi tehdit eden bu komplikasyonların gelişimini engelleyebilmek için erken tanı ve tedavi şarttır.
Tablo 1Tablo 2Tablo 3