[PS-831]

Deneysel Üveit Modelinde Fetuin’in Biyokimyasal Etkilerinin İncelenmesi

Tuba Bayram1, Fatih Ulaş1, Büşra Yaprak Bayrak2, Serdal Çelebi1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu
2Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Kocaeli

GİRİŞ VE AMAÇ:Üveit, tam körlüğe yol açabilen inflamatuar bir göz hastalığıdır. Tümör Nekroz Faktör alfa (TNF- α) üveit inflamasyonunda anahtar rol oynayan mediatörlerdendir. Fetuin, inflamasyonda pozitif ya da negatif akut faz reaktanı olarak görev alan serum glikoproteinidir. Çalışmamızda, deneysel endotoksin akut üveit sıçan modelinde fetuinin, inflamasyona biyokimyasal etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM:Çalışmada kullanılan 24 adet erişkin erkek wistar albino sıçanlar dört gruba ayrıldı:
1)Kontrol grubu
2)LPS grubu:150 µg/kg (ip) lipopolisakkarit (LPS) uygulanıp akut üveit oluşturuldu.
3)LPS+ Fetuin grubu:150 µg/kg (ip) LPS uygulanıp, ardından 100 mg/kg (ip) fetuin uygulandı.
4)Fetuin grubu:100 mg/kg (ip) fetuin uygulandı.
Post enjeksiyon 24. saatte genel anestezi altında sıçanların sağ gözlerine ön kamara parasentezi yapıldı. Aköz humor (AH) elde edildi. Ardından sağ kalplerinden yüksek doz anestezi yönemi ile kan alındı. Kanlar santrifüj edilerek serumları elde edildi. AH’ler son hacim 25 µl olacak şekilde 1:5 oranında dilüe edildi. Hem AH’de hem de serumda TNF-α sitokin seviyeleri enzim bağımlı immunosorbent testi (ELISA) ile belirlendi. ELISA kitin (Rat TNF-α, 201-11-0765 SUNREDBIO) prosedürüne uygun olarak çalışıldı ve Alisei Quality System Seac Radim Company Analyse (Italy/Rome)-ELISA Reader ile 450 nm’de okutuldu.
BULGULAR:ELISA ile AH’de ve serumda, LPS grubunda, TNF-α seviyeleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde arttığı kaydedildi (P<0,05) (Grafik 1). LPS+Fetuin grubunda ise hem AH’de hem de serumda, diğer gruplara kıyasla anlamlı olarak en yüksek TNF-α düzeyleri ölçüldü (P<0.01) (Grafik 1).
TARTIŞMA VE SONUÇ:Çalışmamızda, 100 mg/kg fetuinin deneysel üveitte, TNF- α düzeyi üzerinden pro-inflamatuar etkisi izlendi. Bu durum fetuinin, anti-inflamatuar etkilerinin yanısıra bazı durumlarda pro-inflamatuar etki gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Grafik 1. Deneysel üveit modelinde AH'de ve serumda TNF-α düzeyleri (ng/L)