[PS-834]

Endotoksin ile İndüklenmiş Üveitte Silier Cisimde Fetuin’in Histopatolojik Etkileri

Tuba Bayram1, Fatih Ulaş1, Büşra Yaprak Bayrak2, Serdal Çelebi1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bolu
2Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Kocaeli

GİRİŞ VE AMAÇ:Üveit intraoküler yapıların inflamatuar hastalığıdır. Fetuin inflamasyonda rol alan bir serum glikoproteinidir. Çalışmamızda sıçanlarda endotoksin ile indüklenmiş akut üveitte (EİÜ) fetuinin, silier cisimdeki histopatolojik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM:Çalışmada 24 adet erişkin erkek wistar albino sıçan kullanıldı. Dört grup oluşturuldu:
1)Kontrol grubu
2)LPS grubu:150 µg/kg (ip) lipopolisakkarit (LPS) uygulanıp EİÜ oluşturuldu.
3)LPS+ Fetuin grubu:150 µg/kg (ip) LPS uygulanıp, ardından 100 mg/kg (ip) fetuin uygulandı.
4)Fetuin grubu:100 mg/kg (ip) fetuin uygulandı.
Post enjeksiyon 24. saatte genel anestezi altında tüm sıçanlar intrakardiyak yüksek doz anestezi yöntemiyle sakrifiye edildi. Enüklee edilen sol gözlerden alınan dokular, histopatolojik inceleme yapılabilecek şekilde takip edildi. Elde edilen kesitler hematoksilen eozin (H+E) ile boyanarak silier cisim değerlendirildi. İnflamasyon derecelendirildi. 0:İnflamasyon yok 1:Hafif derece inflamasyon 2:Orta derece inflamasyon 3:Ağır derece inflamasyon
BULGULAR:Tüm deney gruplarında inflamasyon skorları ortalamaları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artmıştır (P<0,01) ve LPS+ Fetuin grubunda en yüksek düzeyde inflamasyon görülmüştür (P<0,001) (Grafik 1). Mikrograflarda özellikle silier stromada inflamasyonun LPS, Fetuin ve LPS+Fetuin gruplarında arttığı görülmüştür (Şekil 1). Sadece LPS ve sadece Fetuin gruplarında epitelyal yapı strüktürünü korumuştur ancak LPS+Fetuin grubunda silier parmaksı çıkıntılar kaybolmuş, pigmentli ve pigmentsiz epitel tamamen dejenere olmuş, bazı bölgelerde hipertrofik görünümler kazanmış, bazı bölgelerde ise staz benzeri eritrosit birikimlerine ve vaskülarizasyon artışına rastlanmıştır (Şekil 2).
TARTIŞMA VE SONUÇ:Bu çalışmada 100 mg/kg fetuin, endotoksin ile indüklenmiş akut üveitte, histopatolojik kesitlerde inflamasyonun şiddetini artırmıştır. Bu durum fetuinin, EİÜ’de anti-inflamatuar etkisi olup olmadığını gösterebilmek için, farklı dozlarda yapılan yeni çalışmalara ihtiyaç doğurmuştur.
Grafik 1: LPS ile indüklenen üveit modelinde histopatolojik inflamasyon skorlarıŞekil 1

Şekil 1. 24 saatlik uygulama sonrası sıçan gözlerinden elde edilen silier cisimlerin (SC) Hematoksilen+Eozin boyanmış kesitleri (100x, 200x).


Şekil 2

Şekil 2. 24 saatlik LPS+Fetuin uygulaması sonrası sıçan gözlerinden elde edilen silier cisimin (SC) Hematoksilen+Eozin boyanmış kesiti (A: 100x, B: 200x). Hipertrofik silier cismin etrafında yoğun staz ve damarlanmada artış (Vk) dikkat çekmektedir.