[SS-GL-08]

Geçici Retinal İskemi Modelinde Brimonidinin Mikroglia Morfolojisi Üzerine Etkileri: Brimonidin Nöroinflamasyonu Baskılıyor mu?

Selcan Ekicier Acar1, M.sinan Sarıcaoğlu2, Aysel Çolak3, Zeynep Aktaş4, Aysel Sepici Dinçel5
1SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göz Kliniği, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Göz Kliniği, Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara
4Gazi Universitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
5Gazi Universitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ VE AMAÇ:Bu çalışmada ratlarda geçici retinal iskemi modeli oluşturarak, brimonidinin mikroglia hücrelerinin morfolojisi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM:Erkek Wistar ratların sağ gözlerinde geçici retinal iskemi modeli oluşturuldu (n = 12). Ratlar üç gruba ayrıldı: Geçici retinal iskemi modeline topikal brimonidin tedavisi uygulanan gözler (1), sham tedavi uygulanan gözler (2) ve operasyon uygulanmayan gözler (3). Tedavi topikal olarak uygulandı ve 4 hafta sonunda ratlar sakrifiye edildi. Dokular immunohistokimyasal olarak İyonize kalsiyum bağlayıcı adaptör molekülü 1 (Iba-1) pozitifliği açısından incelendi. Iba-1 pozitif mikroglia hücrelerinin dört ana fenotipi (ramified, primed, reaktif ve amoeboid-fagositik ) retina katmanlarında analiz edildi (Figure 1).
BULGULAR:Geçici retinal iskemi modelinde Iba-1 pozitif mikroglia hücrelerinin sayısı sham grubunda 100.67 ± 7.50, topikal brimonidin grubunda 57.67 ± 14.64 idi. Toplam Iba-1 pozitif mikroglial hücre sayısındaki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0.05).
Ramified ve primed mikroglia hücrelerini karşılaştırdığımızda, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
Reaktif mikroglial hücre sayısı sham tedavisi grubunda 10.0 ± 1.41, topikal brimonidin grubunda ise 5.75 ± 1.71 idi (p <0.05). Amoeboid-fagositik mikroglial hücrelerin sayısı sham tedavi grubunda 9.5 ± 1.29, topikal brimonidin grubunda ise 2.25 ± 0.50 idi (p <0.05). Reaktif ve amoeboid hücre sayısında istatistiksel olarak anlamlı azalma mevcuttu (Figure 2).
TARTIŞMA VE SONUÇ:Ratlarda yapılan merkezi sinir sistemi çalışmalarında akut yaralanma sonrasında hücre metabolizmasının ve fonksiyonlarının değişerek mikrogliaların ramified formdan ameboid – fagositik forma dönüştüğü gösterilmiştir. Bu çalışmada oluşturulan geçici retinal iskemi modelinde topikal birimodin tedavisi alan ratlarda hücrelerin ramified formdan reaktif ve ameboid forma geçişlerinde azalma bize topikal birimonidin tedavisinin nöroinflamasyonu baskılayıcı özelliği olabileceğini göstermiştir.
Figure 1

Mikroglia fenotipleri


Figure 2

Sham grubu(a) ile karşılaştırıldığında topikal brimonidin tedavisinde(b) mikroglia sayısında azalma ve morfolojisinde değişim