[SS-OE-01]

Oküler yüzey patojenlerine karşı probiyotik laktik asit bakterilerinin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitesi

Sertaç Argun Kıvanç1, Berna Akova1, Merih Kıvanç2, Merve Kaya2
1Uludağ Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
2Eskişehir Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir

GİRİŞ VE AMAÇ:Biofilm, bakteri tarafından üretilen ekstrasellüler polimerik materyal matriksidir. Büyüme hızları ve gen transkripsiyonuna bağlı olarak farklı fenotipik özellikler göstererek bakterilerin herhangi bir yüzeye, ara yüzeye veya birbirine tutunmasını sağlar. Biyofilm oluşum basamakları adezyon, müköz yapının oluşması, olgun biyofilm, kırılma ve seperasyonu içerir. Bu çalışmada amacımız oküler yüzeyden elde edilen patojenlerin biyofilm oluşturması üzerine probiyotik laktik asit bakterilerinin etkisini incelemekti.
YÖNTEM:Göz yüzeyinden elde edilen patojen bakterilerin biyofilm etkisi için ve probiyotik laktik asitlerin ekstrapolisakarit izolasyonunun yapılması amacı ile ilk olarak Mrs broth besiyerinde canlandırma yapılarak 500 ml erlenlere ekilip 24 saat uygun koşullarda inkübasyon sonunda 6000 rpm'de +4 derecede 20 dakkika santrifüj işlemi yapılıp süpernatant kısmından 20 ml alınıp bu filtrata göre mikrotitrasyon plak yöntemi (Resim 1) ile patojenlerin biyofilm oluşturup oluşturmadıkları belirlendi. Dokuz farklı laktik asit bakterisinin ekstrasellüler polisakkarit ve filtratlarının 12 farklı patojen bakteri tarafından oluşturulan biyofilm üzerine etkileri incelendi.
BULGULAR:Oküler yüzeyden elde edilen 12 patojen bakterinin biyofilm oluşturduğu gözlendi. Bunların %58'inin Bacillus spp., %17'sinin Pseudomomas spp. olduğu tespit edildi. Probiyotik laktik asit bakterilerinden L. pantarum, L. rhamnosus, L. brevis, L. acidophilus’un antibiyofilm etkili olduğu gösterildi.
TARTIŞMA VE SONUÇ:Probiyotik laktik asit bakterileri günümüzün güncel konularının başında gelmektedirler. Probiyotik bakterilerin filtrat( süpernatan) ve pellet ( ekstrasellüler polisakkarit) kısımlarının patojen bakteriler tarfından oluşan biyofilmi farklı oranlarda etkiledikleri tespit edildi.Oküler kullanıma uygun antibiyofilm ve antibakteriyel özellikte ürünlerin geliştirilmesi için bu bulgular ışığında yapılacak ileriye yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Resim 1

Mikrotitrasyon plak yöntemi