Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


Türk Oftalmoloji Derneği (TOD, Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi (OTM) Beceri Aktarım Laboratuvarı (BAL) etkinliği 16 Şubat 2020 tarihinde İstanbul TODEM salonunda yapılacaktır.

Bu toplantı ile oftalmoloji eğitimine devam eden arkadaşlarımıza ve yeni uzman meslektaşlarımıza Oküler Travma Hastasına yaklaşım, glob yaralanmalarında genel sınıflama, sütürasyon teknikleri, sütürasyonda püf noktaları sunmayı amaçlamaktayız.
Bu uygulama 2 aşamalı olarak yapılacaktır. İlk aşamada yaklaşık 1 saatlik süre içinde genel teorik bilgiler ve video sunumlarına yer verilecektir. İkinci aşamada ise 5 ayrı gruba 10 kişilik gruplar halinde 45 dakika süreyle uygulamalı kurs yaptırılacaktır.

Uygulamalı laboratuvar kursuna katılacak adaylara glob yaralanmaları ile ilgili temel mikrocerrahi sütürasyon teknikleri konusunda bilgi ve beceriler aktarılacaktır. Adaylar göz cerrahisinde oluşturulan insizyonlara bağlı yara yerlerinin kapatılmasında kullanılan temel mikrocerrahi malzemeleri, iğne ve sütür tipleri ile bu sütürlerin yerleştirilmesinde kullanılan temel mikro cerrrahi teknikleri ve algoritmaları öğreneceklerdir.  Adaylara glob yaralanmaları temel mikro cerrrahi teknikleri ile nasıl kapatılacağı konusunda birim üyelerince becerilerin aktarımı şeklinde uygulamalar hayvan gözlerinde yaptırılacaktır.

Toplantı kontenjanımız 50 katılımcı ile sınırlı tutulmuştur. Bu durum uygulama yapılacak mikroskop ve hayvan gözü sayısının kısıtlı olması ve küçük gruplarla çalışmanın beceri aktarımında daha faydalı olmasından kaynaklanmaktadır.
Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Sütürasyon Tekniklerini öğrenmek isteyen meslektaşlarımızı, 16 Şubat 2020 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OTM BAL programına davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla
Dr. Mehmet ÇITIRIK
TOD - Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı, Birim Yürütme Kurulu adınaInvitation

Dear Colleagues,

Turkish Ophthalmological Association (TOA), Sub society of Ergophthalmology and Medicolegal Ophthalmology (SEMO) Skill Transfer Laboratory (STL) activity will be held on February 16, 2020, in Istanbul TODEM hall. With this meeting, we aim to present to our colleagues who continue their ophthalmology education and new specialist colleagues, approach to Ocular Trauma Patient, the general classification of globe injuries, suturing techniques, and tricks in suturing.

This course will be done in 2 stages. In the first stage, general theoretical information and video presentations will be given in approximately 1 hour. In the second stage, a practical course will be conducted in groups of 10 to 5 different groups for 45 minutes.
The candidates who will attend the practical laboratory course will be informed about basic microsurgical suturing techniques related to globe injuries. Candidates will learn the basic microsurgical materials, needle and suture types used to close the wound sites due to incisions created in eye surgery and basic microsurgical techniques and algorithms used in the placement of these sutures. Applications will be made in animal eyes by the transfer of skills by the unit members on how to close the globe injuries to the candidates with basic microsurgical techniques.

The quota for the meeting is limited to 50 participants. This is due to the limited number of microscopes and animal eyes to be performed and the fact that working with small groups is more useful in transferring skills.

We would like to invite our colleagues who would like to learn Suturing Techniques in Globe Injuries to TOA SEMO STL program on February 16, 2020.Dr. Mehmet ÇITIRIK