Untitled Document
Bilimsel Program
09:00-09:30 Moderatör: Dr. Levent TÖK

Oküler Farmakolojiye Giriş
Farmakodinamik – Farmakokinetik

Konuşmacı: Dr. Coşkun USTA
09:30-10:30 Panel 1: Oküler İlaç Toksisitesi
Moderatörler: Dr. Murat İRKEÇ, Dr. Yaşar DURANOĞLU

Topikal göz ilaçlarının toksisitesi
Konuşmacı: Dr. Elif ERDEM

Göz çevresi ve göz içi uygulanan ilaçların toksisitesi
Konuşmacı: Dr. Özlem EŞKİ YÜCEL

Sistemik ilaçların oküler toksisitesi
Konuşmacı: Dr. Günhal ŞATIRTAV

Akılcı ilaç kullanımı
Konuşmacı: Dr. Kıvanç GÜNGÖR

10:30 - 10:45  Kahve Arası
10:45 - 12:00 Şaşılık Birim Toplantısı - Şaşılık ve Farmakoloji Olgu Sunumları
Moderatörler: Dr. Yaşar DURANOĞLU, Dr. Betül TUĞCU
12:00 - 13:30  Öğle Yemeği
13:30 - 13:45

AÇILIŞ PROGRAMI

TOD Konya-Antalya Başkanı
TOD Genel Başkanı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü

13:45 - 15:00 Panel 2: Glokomda Farmakoterapi
Moderatörler: Dr. İclal YÜCEL, Dr. İhsan ÖGE

Aköz Hümör yapımı ve dışa akım fizyolojisi
Konuşmacı: Dr. Çiğdem ALTAN

Beta blokörler, karbonik anhidraz inhibitörleri ve adrenerjik agonistler
Konuşmacı: Dr. Sirel GÜR GÜNGÖR

Parasempatikomimetik ajanlar ve prostaglandin analogları
Konuşmacı: Dr. Nurşen ARITÜRK

Sabit kombinasyonlar
Konuşmacı: Dr. Atilla BAYER

Gelişmekte olan tedaviler ve nöron koruma
Konuşmacı: Dr. Nevbahar TAMÇELİK

15:00-15:15   Kahve Arası
15:15-16:15 Panel 3: Kornea ve Oküler Yüzel Enfeksiyonlarında Farmakoterapi
Moderatörler: Dr. Osman ŞEVKİ ARSLAN, Dr. Mustafa ÜNAL

Antibakteriyel tedavi
Konuşmacı: Dr. Yalçın KARAKÜÇÜK

Antiviral tedavi
Konuşmacı: Dr. Selman BELVİRANLI

Antifungal tedavi
Konuşmacı: Dr. Ayşe BURCU

Antiparaziter tedavi
Konuşmacı: Dr. Dilek DURSUN ALTINÖRS

16:15-17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ 1
Moderatörler: Dr. Mehmet BULUT, Dr. Elif BETÜL TÜRKOĞLU

İdiyopatik epiretinal membranlarda çeşitli parametrelerin görme keskinliği üzerine etkilerinin optik kohorens tomografi ile incelenmesi
Konuşmacı: Dr. Sıla DOĞAN

Retina Ven Dal Tıkanıklığında Makula Yüzeyel Kapiller ve Radyal Peripapiller Kapiller Pleksusun Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Kantitatif Analizi
Konuşmacı: Dr. Şehnaz ÖZÇALIŞKAN

İntravitreal enjeksiyonlarla maküla ödemi gerileyen retina ven tıkanıklıklarında dış retinal tabaka kalınlığının OKT ile değerlendirilmesi: 12. ay sonuçları
Konuşmacı: Dr. Berrak ŞEKERYAPAN GEDİZ

Diyabetik Makular Ödem Tedavisinde Deksametazon ve Anti-VEGF Etkinliğinin OKT-Anjiografi ile Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. Emine ÇİLOĞLU

Oksijen Endükte Retinopati İn Vivo Fare Modelinde Apigenin’in Retinal Endotelyal Hücre Proliferasyonuna, Retina Morfolojisine ve Apoptotik Hücre Ölümüne Etkisi
Konuşmacı: Dr. Almıla SARIGÜL SEZENÖZ

Erişkin başlangıçlı foveomakular vitelliform distrofi tanılı olgularda retina damar yoğunluğu ve koryokapillaris kan akımının optik koherens tomografi anjiyografi ile değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. İ. Umut ONUR

İntravitreal bevasizumab uygulanan hastalarda görülen yan etkiler
Konuşmacı: Dr. Hafize GÖKBEN ULUTAŞ

Hidroksiklorokin Kullanımının Retina ve Makuler Pigment Optik Dansitesi Üzerine Etkisi
Konuşmacı: Dr. Naciye KABATAŞ

İntravitreal aflibercept enjeksiyonu yapılan prematüre retinopatili bebeklerde; serum vasküler endotelyal büyüme faktörü, insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve aflibercept konsantrasyonlarının değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. Utku FURUNCUOĞLU

Maküla Pigment Optik Yoğunluğunun Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein, D Vitamini ve Serum Lipidleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. Neslihan BAYRAKTAR BİLEN

Diyabetik Maküler Ödem Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab Tedavisine Yatnıtsız Deksametazon İmplanta Yanıt Alınan Hastalarda Prognostik Faktörler
Konuşmacı: Dr. Ayşegül PENBE

Non-proliferatif diyabetik retinopati hastalarında pupil yanıtları
Konuşmacı: Dr. Seyfettin ERDEM

08:15 - 09:15 Panel 4:  Farmakolojik İlaçlar ve Retina
Moderatörler: Dr. Yusuf AKAR, Dr. Muhammet Kazım EROL

Klorakin retinopatisi
Konuşmacı: Dr. Berker BAKBAK

Sistemik uygulanan ilaçlara sekonder retinopatiler
Konuşmacı: Dr. Ebru Nevin ÇETİN

Lokal ilaçlara bağlı retinopatiler
Konuşmacı: Dr. Halil Özgür ARTUNAY

Farmakolojik retinopatilerde görüntüleme
Konuşmacı: Dr. Melda YENEREL

09:15 - 09:30   Kahve Arası
09:30-10:30 Panel 5: Non-Enfeksiyöz Üveitlerde Tedavinin Bugünü ve Geleceği
Moderatörler: Dr. Cemil APAYDIN, Dr. Güler AKSU

Steroid tedavisi
Konuşmacı: Dr. Özlem YILDIRIM

İmmünosüpresif tedavi
Konuşmacı: Dr. Pınar ÖZDAL

Biyolojik ajanlar
Konuşmacı: Dr. İlknur Tuğal TUTKUN

Farmakoterapinin geleceği
Konuşmacı: Dr. Banu Turğut ÖZTÜRK

10:30-11:00 KONFERANS Glokom Tedavisinin Öyküsü
Moderatör: Dr. Süleyman OKUDAN
Konuşmacı: Dr. İclal YÜCEL
11:00-12:00
ENDÜSTRİ UYDU TOPLANTISI
12:00-13:30   Öğle Yemeği
13:30 - 14:45 Panel 6: Katarakt Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Moderatörler: Dr. Ümit KAMIŞ, Dr. Altan Atakan ÖZCAN


Cerrahiye hazırlık ve preoperatif dönemde kullanılan ilaçlar
Konuşmacı: Dr. Erhan ÖZYOL

Peroperatif kullanılan ilaçlar
Konuşmacı: Dr. Bengü EKİNCİ KÖKTEKİR

Viskoelastik maddeler
Konuşmacı: Dr. Yaşar DURANOĞLU

Postoperatif kullanılan ilaçlar ve ilaç implantları
Konuşmacı: Dr. Banu COŞAR

Katarakt oluşumunu azaltan yeni tedavi yöntemleri
Konuşmacı: Dr. Yusuf YILDIRIM

14:45 - 15:00   Kahve Arası
15:00-16:00 Panel 7:  Kuru Göz - Allerji Farmakoterapisi
Moderatörler: Dr. Reha ERSÖZ, Dr. Banu BOZKURT

Lubrikan ilaçlar
Konuşmacı: Dr. Hüseyin Cem ŞİMŞEK

Steroidler ve diğer immünosüpresifler
Konuşmacı: Dr. İlker TOKER

Antiallerjik tedavi
Konuşmacı: Dr. Nilgün YILDIRIM

Kuru gözde yeni tedavi seçenekleri
Konuşmacı: Dr. Sait EĞRİLMEZ


16:00-17:15 SERBEST BİLDİRİLER 2
Moderatörler: Dr. Kuddusi ERKILIÇ, Dr. Fulya DUMAN

Helikobakteri Pilori Enfeksiyonu Olan Hastalarda Konjonktival İmpresyon Sitolojisi ve Kuru Göz
Konuşmacı: Dr. Meydan TURAN

FS-LASIK and WFG FS-LASIK Prosedürlerinin Yüksek Sıralı Aberasyonlar Açısından Kıyaslanması
Konuşmacı: Dr. Fikret UÇAR

Alfa1-a Antagonist Tedavisi Alan Hastalarda İntraoperatif Gevşek (Floopy) İris Sendromunun Preoperatif Dönemde Pupillografi İle Saptanması
Konuşmacı: Dr. Gözde ŞAHİN

Oküler Yüzey Hastalıklarında Plateletten Zengin Plazma Tedavisinin Etkinliği
Konuşmacı: Dr. Özlem DİKMENTAŞ

Farklı keratorefraktif yöntemlerle düzeltilen benzer kırma kusurunun keratometrik değer üzerine etkileri
Konuşmacı: Dr. Çağrı İLHAN

Pterjium cerrahisi sonrası dekspantenol jel ile otolog serumun subjektif semptomlar üzerine etkisinin karşılaştırılması
Konuşmacı: Dr. Erdoğan YAŞAR

Endoplazmik Retikulum Stres İnhibisyonu Alkali Kornea Yanıklarına Bağlı İnflamasyonu Azaltabilir mi?
Konuşmacı: Dr. Umut KARACA

Toplumun kornea bağışı ve nakli konusunda bilgisinin, farkındalık düzeyinin ve bakış açısının değerlendirilmesi: Anket çalışması
Konuşmacı: Dr. Onur ÖZALP

Katarakt cerrahisinin schirmer testi ve gözyaşı menisküs parametreleri üzerine etkisi
Konuşmacı: Dr. Cansu ÇANKAYA

Kuru göz hastalarında faklı dozlardaki sodyum hyaluronatın ve trehalozun korneal aberasyonlara etkisi
Konuşmacı: Dr. Yener YILDIRIM

Afakik vitrektomize kapsül desteği olmayan gözlerde 25 gauge ve 27 gauge trokar sistemi ile uygulanmış intraskleral göz içi lens implantasyon tekniklerinin karşılaştırılması
Konuşmacı: Dr. Nilay KANDEMİR BEŞEK

Fungal Keratitli Hastalarda In-Vivo Konfokal Mikroskopi Bulguları
Konuşmacı: Dr. Fehmi ÖZKAN

08:30 - 09:45 Panel 8: Oküloplastik Cerrahide Estetiğe Farmakolojik ve Cerrahi Yaklaşım
Moderatörler: Dr. Mehmet ÜNAL, Dr. Deniz TURGUT ÇOBAN

Göz çevresine kozmetik olarak botoks uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Altuğ ÇETİNKAYA

Göz çevresine kozmetik olarak dolgu maddeleri uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Şafak KARSLIOĞLU

Üst kapağa blefaroplasti girişimleri
Konuşmacı: Dr. Hatice Deniz İLHAN

Alt kapağa blefaroplasti girişimleri
Konuşmacı: Dr. Pelin KAYNAK

Göz etrafına diğer kozmetik yaklaşımlar
Konuşmacı: Dr. Ümit BEDEN

09:45-10:00   Kahve Arası
10:00-11:15 Katarakt Birim Toplantısı - Katarakt ve Farmakoloji Olgu Sunumları
Moderatörler: Dr. Fatih MEHMET MUTLU, Dr. Emrullah TAŞINDI

Konuşmacılar :Birim Yürütme Kurulu Üyeleri
11:15-12:15 SERBEST BİLDİRİLER 3
Moderatörler: Dr. Berna DOĞAN, Dr. Doğan CEYHAN

Uzun süreli günlük kontakt lens kullanan bireylerde meibomian gland morfoloji ve fonksiyon değerlendirmesi
Konuşmacı: Dr. Serap YURTTAŞER OCAK

Glokomda renkli fundus fotoğraflarına dayalı tanıda derin öğrenme yönteminin performansı: Pilot Çalışma
Konuşmacı: Dr. Eray ATALAY

Ocular surface microbiota changes after external dacryocystorhinostomy: a chicken or egg problem
Konuşmacı: Dr. Fatih ASLAN

Does adjunctive intracameral triamcinolone acetonide increase the effectiveness of phacotrabeculectomy? A Retrospective Case-Control Study
Konuşmacı: Dr. Çağlar ÖKTEM

Conjonktival Melanomda OncoSeq Analizi ve Tedavide Potansiyel Uygulama Alanı
Konuşmacı: Dr. Süleyman ÇİFTÇİ

Farklı Yüzey Özelliklerine Sahip İmplant Kullanılan Evissere Gözlerde İmplant Açılma Oranları
Konuşmacı: Dr. Umut DAĞ

Okulokutanöz albinizmli çocuklarda görsel beceri testi ile görsel algı becerisinin değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. Esra ŞAHLI

Başarılı Trabekülektomi Cerrahisi Sonrası Konjonktival İmpresyon Sitolojisi ve Oküler Yüzey Parametlerinin Değişimi
Konuşmacı: Dr. Hatice SELEN KANAR

Ambliyopi tedavisinde atropin ve optik penalizasyonunun etkinliği
Konuşmacı: Dr. Cansu EKİNCİ

Sağlıklı Bireylerde Brimonidin Tartrat Damlanın Koroid Kalınlığına Akut Etkisi
Konuşmacı: Dr. Raziye DÖNMEZ GÜN

Siklopentolat (%1) ve Tropikamid (%0.5) Damlalarının Cinsiyet ve Göz Rengine Göre; Pupil Çapı, Ön Kamara Derinliği ve Göz İçi Basıncına Etkilerinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Dr. Berke TEMEL

Primer açık açılı glokomda azalmış radial peripapiller kapiller yoğunluğu ve retina sinir lifi kalınlıklarının glokomun şiddeti ile korelasyonunun karşılaştırılması
Konuşmacı: Dr. Gozde HONDUR

12:15-12:30 KAPANIŞ OTURUMU
11:00-12:00
Endüstri Uydu Toplantısı Abdi İbrahim- Cumartesi / 11:00 ~ 12:00
Antibiyotiklere Bakış: Klinik Mikrobiyoloji & Oftalmoloji
Moderatör: Dr. Reha ERSÖZ


Antibiyotik ve Antibiyotik Direnci
Konuşmacı: Dr. Betigül ÖNGEN

Oftalmolojide Antibiyotik Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Altan Atakan ÖZCAN


10:00-12:30
Fakik ve Fakik Torik GİL Uygulama Kursu - Eyecryl - 25 Ocak 2020, Cumartesi

Eyecryl Fakik ve Fakik Torik Lensler Cerrahi Teknik ve Klinik Sonuçlar
Konuşmacı: Dr. Alper AĞCA
14:00-17:30
Periokuler Dolgu Uygulamları Kursu - Gloderm - 25 Ocak 2020, Cumartesi

Yüz Dolgularında Temel Yaklaşımlar, Kozmetik Periokuler ve Yüz Dolgusu Uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Şafak KARSLIOĞLU


Fonksiyonel Dolgu Uygulamları, Dolgu Uygulamalarında Komplikasyonların Önlenmesi ve Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Pelin KAYNAK