Bilimsel Program
SALON A
09:30 - 10:30 VİTREORETİNAL CERRAHİ BİRİMİ OTURUMU
Ön Segment Cerrahisine Vitreoretinal Açıdan Hazırlanma ve Komplikasyonları
Moderatör: Dr. Nilüfer Koçak
  Katarakt cerrahisi öncesi makula morfolojisinin OKT ile değerlendirilmesi Dr. Nilüfer Koçak
  Katarakt cerrahisi kararı verilen myopik hastada eşlik eden arka segment problemlerinin değerlendirilmesi Dr. Berna Özkan
  Refraktif cerrahinin arka segment komplikasyonları: Retina uzmanı bakışı Dr. Özay Öz
  Nükleus ve GİL’in arka segmente dislokasyonunda cerrahi yaklaşım Dr. Gürkan Erdoğan
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:00 PANEL: OPTİK SİNİR TEMEL BİLGİLER
Moderatör: Dr. Halil İbrahim İmamoğlu
  Embriyoloji-Anatomi Dr. Murat Günay
  Fizyoloji Dr. Mualla Hamurcu
  Klinik Muayene Yöntemleri Dr. Serpil Akar
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 AÇILIŞ TÖRENİ
TOD Genel Başkanı: Dr. Ziya Kapran
Erzurum-Trabzon Şube Başkanı: Dr. Mehmet Kola
14:30 - 16:00 PANEL: OPTİK SİNİRİN LABORATUVAR DEĞERLENDİRİLMESİ
Moderatör: Dr. Ertuğrul Mirza
  Görme Alanı Dr. Nevbahar Tamçelik
  CT MR USG Dr. Muhammed Batur
  FFA-FAF-OCT Dr. Mehmet Ali Şekeroğlu
  Elektrofizyoloji Dr. Fevzi Şentürk
16:00 - 16:15 Kahve Molası
16:15 - 17:45 PANEL: OPTİK ATROFİ
Moderatör: Dr. Süleyman Sami İlker
  Konjenital Nedenler Dr. Ömer Kartı
  Edinsel Nedenler Dr. Süleyman Sami İlker
  Optik Atrofi Ayırıcı Tanı Dr. Faruk Öztürk
  Tedavide Yenilikler Dr. Emin Özmert
17:45 - 18:45 ELEKTRODİAGNOSTİK BİRİMİ PANELİ
Moderatör: Dr. Özlem Şahin
  Simulasyon, MS ve Diğer Optik Noropatilerde Elektrofizyoloji Dr. Mualla Şahin Hamurcu
  Herediter Optik Sinir Hastalıklarında Elektrofizyoloji Dr. Neslihan Sinim Kahraman
  Glokomda Elektrofizyoloji Dr. Özlem Şahin
  Optik Sinir Hastalıklarında Çaresiz miyiz ? Dr. Ayşe Öner
SALON B
09:00 - 10:50 SERBEST BİLDİRİLER
Moderatörler: Dr. Nevbahar Tamçelik, Dr. Nurettin Akyol
SS-01 Duloksetin Kullanımının Ön Kamara ve Açı Parametreleri Üzerine Etkileri Dr. Hakan Koç
SS-02 Düşük Enerjili Transskleral Diyot Lazer Siklofotokoagülasyon; Etkili mi? Dr. Yasemin Malkoç Ün
SS-03 Psödoeksfolyatif Glokom ve Primer Açık Açılı Glokomda Koroidal Vasküler İndeks Değerlendirilmesi Dr. Medine Gündoğan
SS-04 Parsiyel Gonyoskopi Asiste Transluminal Trabekülotomi (GATT) Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Sonuçlarımız Dr. Fatma Tuğba Bulanık
SS-05 Brimonidin ile Tedavi Edilen Normotansif Glokomlu Olgularda Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Peripapiller ve Makuler Damar Yoğunluğu Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Dr. İbrahim Çağrı Türker
SS-06 Penetran glokom cerrahisi uygulanan gözlerde cerrahiye ikincil gelişen vitreomaküler ara yüzey değişikliklerinin değerlendirilmesi Dr. Orhan Altunel
SS-08 Keratokonusta Optik Kohorens Tomografi Anjiografi ile Optik Sinir Başı Akımının Özelliklerinin Değerlendirilmesi Dr. Burcu Kazancı
  Tartışma (10 dk)
SS-09 Allogreft Kornea Halka İmplantasyonunun Refraktif ve Ön Segment OKT Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dr. Munise Altınbaş
SS-11 Covid-19’a Karşı Alınan Temel Tedbirlerden Maske-Mesafe-Hijyen Kuralının Bir Başka Bulaşıcı Hastalık Olan Adenoviral Konjonktivite Etkisi Dr. Kamil Yavuzer
SS-12 COVID-19 Hastalarında Oküler Yüzeyde SARS-CoV-2 Varlığı Dr. Mine Öztürk
SS-14 Sağlık Kurulu Engellilik Raporunda Optik Sinir Hastalıklarının Yeri ve Önemi Nedir ? Dr. Erdi Karadağ
SS-15 Ganglion hücre kompleksi kalınlığı analizi Graves oftalmopati şiddeti ve aktivitesi için bir belirteç olabilir mi? Dr. Murat Oklar
SS-16 Prematüre Retinopatisi Tedavi Seçeneklerinin 1. Yaş Refraksiyon Değerleri Üzerine Etkisi Lazer Fotokoagülasyon vs. Anti-VEGF Tedavi Dr. Eşay Kıran Yenice
  Tartışma (10 dk)
SALON A
09:00 - 10:30 PANEL: OPTİK DİSK ÖDEMİ
Moderatör: Dr. Feyza Önder
  Tek Taraflı Dr. Sevim Kuyumcu
  Çift Taraflı (Kibas) Dr. Şansal Gedik
  Acil Yaklaşımlar Dr. Bülent Yazıcı
  Optik Disk Ödemi Ayırıcı Tanı Dr. Nurettin Akyol
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:15 PANEL: İNFLAMATUAR OPTİK SİNİR HASTALIKLARI
Moderatör: Dr. Bülent Yazıcı
  Optik Nörit - Optik Perinevrit Dr. Gökhan Pekel
  MS - Nörolog gözü ile Dr. Eda Derle Çiftçi
  NMO - MOG - Nörolog gözü ile Dr. Eda Derle Çiftçi
  Üveit - Nöroretinit Dr. Pınar Çakar Özdal
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:45 PANEL: OPTİK NÖROPATİLER
Moderatör: Dr. Hidayet Erdöl
  Arteritik Dr. Feyza Önder
  Non Arteritik Dr. Betül Çakmak Tuğcu
  Travmatik Dr. Pınar Altıaylık Özer
  Toksik Dr. Elif Demirkılınç Biler
14:45 - 15:00 Kahve Molası
15:00 - 16:30 PANEL: PEDİATRİK OPTİK SİNİR HASTALIKLARI
Moderatör: Dr. Huban Atilla
  Konjenital Optik Sinir Anomalileri Dr. Sezin Akça Bayar
  Leber Herediter Optik Nöropati Dr. Pınar Bingöl Kızıltunç
  Pediatrik İnflamatuvar Optik Nöropati - Pediatrik Nörolog Gözü İle Dr. Ceren Günbey
  Pediatrik Non - İnflamatuvar Optik Nöropati - Pediatrik Nörolog Gözü İle Dr. Elif Acar Arslan
16:30 - 18:20 SERBEST BİLDİRİLER
Moderatörler: Dr. Emin Özmert, Dr. Hidayet Erdöl
SS-07 Yüksek Axial Uzunluklu Katarakt Vakalarında Astigmatizma Yönetimi için Torik Göz İçi Lens (GİL) Sütürasyonu Tekniğinin Etkinliği Dr. Fikret Uçar
SS-17 Optik disk ödeminin etiyolojik, demografik ve nöro-oftalmolojik açıdan değerlendirilmesi Dr. Gözde Orman
SS-18 Pediatrik migren hastalarında optik disk ve retina mikrovaskülaritesinin optik koherens tomografi anjiyografi ile değerlendirilmesi Dr. Cansu Şipal
SS-19 COVİD-19’dan iyileşen olgularda makula, retina sinir lifi ve gangliyon hücre kompleks kalınlıklarının sağlıklı bireylerle karşılaştırılması Dr. Okşan Alpoğan
SS-20 Non-Arteritik İskemik Optik Nöropatili Olgulardaki Optik Koherens Tomografi Bulguları Dr. Göksü Alaçamlı
SS-21 Pediatrik optik gliom olgularının görme keskinlikleri ile elektofizyolojik ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi Dr. Volkan Dericioğlu
SS-22 Non-Arteritik Ön İskemik Optik Nöropati OCT-A Çalışması Dr. Neşe Çetin Doğan
SS-24 Multiple myelom hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı değişimi Dr. Mehmet Tahir Eski
SS-25 Miyopik Pediyatrik Olgularda Peripapiller Hiperreflektif Ovoid Kitle-Benzeri Lezyon Varlığının Koroidal Vaskülarite İndeksi Üzerine Etkisi Dr. Furkan Kırık
  Tartışma (10 dk)
SS-26 Auralı Migren Hastalarında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Peripapiller Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi Dr. Işıl Merve Torun
SS-27 Vitreopapiller Ara Yüz Adezyonlarının Optik Disk Üzerine Etkisi: OKTA Çalışması Dr. Hazan Gül Kahraman
SS-29 Sigara Kullanıcılarında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksindeki Yapısal Değişiklikler Dr. Gamze Karataş
SS-30 Non-arteritik iskemik optik nöropatilerde klinik inceleme: tipik ve atipik özellikler Dr. Cansu Ekinci
SS-31 Akut Görme Kaybı ile Başvuran Pediatrik Hastalardaki Bulgularımız Dr. Nimet Zeynep Tıraş
SS-32 Retina ven dal tıkanıklığına bağlı makula ödemi olan hastalarda eş zamanlı intravitreal deksametazonun intravitreal bevacizumab'a ek etkisinin değerlendirilmesi Dr. Utku Limon
SS-33 Retinal Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Tedavisi Üzerine Erken Periferik Retina Fotokoagulasyonunun Etkisi Dr. Sibel Coşkun Akdemir
SS-35 Primer pars plana vitrektomi yapılan retina dekolmanı olgularında optik disk mikrovasküler yapılarının ve retina sinir lifi tabakası kalınlıklarının optik koherens tomografi anjiografi ile değerlendirilmesi Dr. Cansu Kaya
  Tartışma (10 dk)
SALON A
09:00 - 10:30 PANEL: OPTİK SİNİR TÜMÖRLERİ
Moderatör: Dr. Hayyam Kıratlı
  Gliom- Menenjiom Dr. Ahmet Murat Sarıcı
  Melanom - Hemanjiom Dr. Hayyam Kıratlı
  Optik Sinir ve Retina Hamartomları Dr. Kaan Gündüz
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:15 PANEL: SİSTEMİK HASTALIKLAR VE OPTİK SİNİR
Moderatör: Dr. Kıvanç Güngör
  Endokrinolojik Dr. Hüseyin Baran Özdemir
  Vasküler Dr. Orhan Ateş
  Lösemi-Lenfoma-Paraneoplastik Dr. Murat Hasanreisoğlu
12:15 - 12:45 KAPANIŞ