Bilimsel Program / Scientific Program
Açık Göz Yaralanmalarında Sütürasyon Teknikleri / Approach to Open Globe Injuries and Suture Techniques
09:00 - 13:00
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
  Açılış / Introduction
Moderatör / Moderator: Dr. Züleyha Yalnız Akkaya
  Oküler Travma Sınıflaması, Terminolojisi ve Oküler Travma Skorlaması
Classification of Ocular Trauma, Terminology and Scoring
Dr. Mehmet Çıtırık
  Sütür ve Sütür Materyalleri
Suture and Suture Materials
Dr. Önder Ayyıldız
  Sistemik Travmayla Birlikte Oküler Travması Olan Hastaya Yaklaşım
Approach to Patients With Systemic and Ocular Trauma
Dr. Murat Küçükevcilioğlu
  ARA / BREAK
  İzole Oküler Travmalı Hastaya Yaklaşım
Approach to Patients with Isolated Ocular Trauma
Dr. Talay Köylü
  Kornea ve Limbus Yaralanmaları
Corneal and Limbal Wounds
Dr. Züleyha Yalnız Akkaya
  Konjonktiva ve Sklera Yaralanmaları
Conjunctival and Scleral Wounds
Dr. Uğur Acar
  ARA / BREAK
  Gruplarla İnteraktif Olgu Tartışmaları / Interactive Discussion of Cases in Groups
  Kurs Değerlendirme / Course Evaluation  
  Kapanış / Closure