Untitled Document
Bilimsel Program
12.20 - 13.20 Serbest Bildiriler-1
  Oturum Yöneticisi: Dr. Canan Aslı Utine
SS-001 Keratokonusta korneal çapraz bağlanma tedavisi sonrasında gözyaşı karnitin analizi
Ayhan Sağlık1, İsmail Koyuncu2
SS-002 Tip 2 diabetes mellitus tanılı hastalarda kornea endotel morfolojisinin {in vivo} konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi
Gülfidan Bitirgen, Hüseyin Buğra Türk
SS-003 Hashimoto tiroiditli hastaların oküler yüzeyinin impresyon sitolojisi ile değerlendirilmesi
Meydan Turan1, Gülay Turan2
SS-004 Ön Segment Optik Koherens Tomografi, Geçirilmiş Şaşılık Cerrahisini Belirlemede Bir Tanı Yöntemi Olarak Kullanılabilir mi?
Erbil Seven, Serek Tekin
SS-005 Kötü Uyku Kalitesinin Ön Segment Parametrelerine Etkisi
Nurdan Gamze Taşlı1, Volkan Yeter2
SS-006 Alkol Alımının Görme Keskinliği, Göz Yaşı Fonksiyonları ve Oküler Yüzey Üzerine Olan Erken Dönem Etkilerinin Değerlendirilmesi
Hüseyin Cem Şimşek, Sahabattin Sül
SS-007 Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonu Modelinde Topikal Bevacizumab ve Siklosporinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Nisa Kahraman1, Döndü Melek Erin Ulusoy1, Esra Balcıoğlu2, Zeynep Duru1
SS-008 Şaşılık hastalarında horizontal kas ameliyatlarının ön segment parametrelerine kısa dönem etkisinin Pentacam HR ile değerlendirilmesi
Abdulgani Kaymaz, Rukiye Kılıç Üçgül
SS-009 Tek Taraflı Psödoeksfolyasyonu Hastalarda Psödoeksfolyasonu Olan ve Olmayan Gözlerin Peripapiller Bölge Parametrelerinin Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Kantitatif Olarak Karşılaştırılması
Hatice Nur Tarakçıoğlu
SS-010 Uzun Süreli Hidroksiklorokin Kullanımının Kornea Endoteline Etkisi
Esra Vural1, Leyla Hazar2
13.20 - 13.45 Konferans 1: Akılcı ilaç kullanımı
  Oturum Yöneticisi: Dr. Ayşe Yağcı
  Medikomentöz keratiler
Dr. Zeynep Özbek
13.45 - 14.50 Panel 1: Kornea ve oküler yüzeyden sistemik tanıya
  Oturum Yöneticisi: Dr. Murat İrkeç
  Kapak birikim ve bulguları
Dr. Murat İrkeç
  Periferik korneal ülserler ve diğer inflamatuar tutulumlar
Dr. İsmet Durak
  Korneal birikimler ve keratopatiler
Dr. Melis Palamar
  Göz Kuruluğu
Dr. Canan Gürdal
  Konjonktival bulgular
Dr. Yonca Akova
14.50 - 15.35 Açılış Töreni
 

TOD İzmir Şube Başkanı:   Dr. Aylin Yaman
TOD Genel Başkanı:   Dr. Osman Şevki Arslan
Dr. Kutay Andaç anısına konuşma ve plaket töreni: Dr. Halil Ateş

15.35 - 16.00 Sıcak bir ara verelim
16.00 - 16.25 Konferans 2: Kristalin lensten sistemik tanıya
  Oturum Yöneticisi: Dr. Üzeyir Günenç
  Lens dislokasyonları ve konjenital-gelişimsel katarakta sistemik birliktelikler
Dr. Fatih Mehmet Mutlu
16.25 - 17.20 Panel 2: Glokomdan sistemik tanıya
  Oturum Yöneticisi: Dr. Halil Ateş
  Neovasküler glokom
Dr. Özcan Kayıkçıoğlu
  Normal basınçlı glokom
Dr. Gül Arıkan
  Konjenital ve infantil glokom-sistemik birliktelikler
Dr. Özcan Ocakoğlu
  Eksfoliasyon sendromu 
Dr. Esin Başer
17.20 - 18.15 Panel 3: Olgularla şaşılıktan sistemik tanıya
  Oturum Yöneticisi: Dr. Nazife Sefi Yurdakul
  Gözüm neden kaydı? Mikrovasküler 
Dr. Tuncay Küsbeci
  Gözüm neden kaydı? Tümör 
Dr. Nazife Sefi Yurdakul
  Gözümü hareket ettiremiyorum? Horizontal gaze palsy
Dr. Özgül Altıntaş
  Gözümü hareket ettiremiyorum? Konjenital kraniyal disinervasyon bozuklukları 
Dr. Hande Taylan Şekeroğlu
18.15 - 19.05 Serbest bildiriler-2
  Oturum Yöneticisi: Dr. Emin Kurt
SS-011 Benign İntrakranial Hipertansiyon Hastalarında Peripapiller Retinal Optik Koherens Tomografi Parametreleri ile Beyin-Omurilik Sıvısı Basınçları Arasındaki İlişki
Pınar Bingöl Kızıltunç, Huban Atilla
SS-012 Yenidoğan Bebeklerde Retinal Hemoraji ile Hipoksik İskemik Ensefalopati Arasındaki İlişki
Erdem Eriş, Sinan Bekmez
SS-013 Leber'in Konjenital Amarozisi tanılı hastalarımızın fonksiyonel ve genetik değerlendirme sonuçları
Esra Şahlı1, Büşranur Çavdarlı2, Şefay Aysun İdil1
SS-014 Primer açık açılı glokomda makula ve peripapiller kapiller damar yoğunluğu ve görme alanı parametreleri ile ilişkisi
Gözde Hondur
SS-015 Gazlı İçecek Kapakları ile olan Göz Yaralanmaları
Hüseyin Mayalı1, Çağlar Sarıgül1, Cansu Sarıgül2, Muhammed Altınışık1, Süleyman Sami İlker1, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu1, Emin Kurt1
SS-016 Optik disk druseninde multimodal görüntüleme: Glokom mu değil mi?
Şerife Cantürk Bayraktar, Belgin İzgi
SS-017 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Akut Ön Üveit Atağının Koroid Vasküler İndekse Etkisi
Alev Özçelik Köse, Sevcan Balcı, Ece Turan Vural
SS-018 Aksiyal Spondiloartritte Retina ve Koroid Vasküler Yapıların Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi
Yusuf Ziya Güven, Fahrettin Akay, Berkay Akmaz
20:00 Açılış Kokteyli-Mövenpick Otel
08.30 - 09.35 Panel 4: Enfeksiyoz retinit- koroiditlerden sistemik tanıya
Oturum Yöneticisi: Dr. Sibel Kadayıfçılar
Bakteriyel nedenler
Dr. Nilüfer Yalçındağ
Viral nedenler
Dr. Sibel Kadayıfçılar
Paraziter nedenler
Dr. Baki Mudun
Fungal nedenler
Dr. Selçuk Sızmaz
Endojen Endoftalmi
Dr. Hakan Öner
09.35 - 10.30 Panel 5: Nonenfeksiyöz üveitlerden sistemik tanıya
Oturum Yöneticisi: Dr. Pınar Çakar Özdal
Ön üveit
Dr. Nilüfer Berker
İntermediyer üveit
Dr. Pınar Çakar Özdal
Arka üveit
Dr. Didar Uçar
Panüveit
Dr. Suzan Güven Yılmaz
10.30 - 10.45 Bir kahve içer miyiz?
10.45 - 11.45 Serbest bildiriler-3
  Oturum Yöneticisi: Dr. Mehmet Ergin
SS-019 Tip 2 diyabetli hastalarda bariatrik cerrahi sonrası posterior segment parametrelerinin değerlendirilmesi
Uğur Gürlevik1, Namık Özkan2, Erdogan Yasar1
SS-020 Tip 2 Diyabeti Bulunan Ancak Diyabetik Retinopatisi Bulunmayan Hastalarda Retina Ve Koroidal Mikrovasküler Yapının Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle İncelenmesi
Esat Çınar
SS-021 Optik Koherens Tomografide Saptanan ‘Double Layer ’ Bulgusunun Subklinik Koroidal Neovasküler Membran için Prediktif Değeri
Ayşegül Mavi Yıldız, Remzi Avcı, Sami Yılmaz
SS-022 Semptomatik Vitremaküler Adezyon vakalarında İntravitreal Gaz Uygulaması Sonuçlarımız
Cenap Mahmut Esenülkü
SS-023 Diyabetik hastalarda retinal mikrovasküler değişiklikler: OKTA bulguları
Erel İçel, Turgay Uçak
SS-024 Arteriyel hipertansiyon bulunan hastalarda makula ve optik disk mikrovasküler yapılarının değerlendirilmesi
Sabahattin Sül, Hüseyin Cem Şimşek
SS-025 Multipl Skleroz Hastalarında Koroidal Vasküler İndeks Değişikliklerinin Optik Koherens Tomografi Görüntülerinin Binarize Edilerek Değerlendirilmesi
Sevcan Balcı1, Şehnaz Özçalışkan2
SS-026 Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Neovasküler Membranların Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Morfolojik Karekteristiklerinin Değerlendirilmesi
Merve Oran, Sibel İnan
SS-027 Diyabetik Makula Ödeminde Foveal Bulge Varlığı ile Görsel Prognoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
İnci Elif Erbahçeci Timur1, Özge Sarıtaş1, Nagehan Uğurlu2
SS-028 İntravitreal Anti-VEGF Tedavisinin Diabetik Makuler Ödem Üzerindeki Erken Dönem Etkilerinin Optik Koherens Tomografi Anjiyografi(OCTA) İle Değerlendirilmesi
Seda Sert, Gülşah Tezcan, Busenur Gönen, Didar Uçar, Ahmet Murat Sarıcı
11.45 - 12.10 Konferans 3: Oküler iskemik sendrom
Oturum Yöneticileri: Dr. Jale Menteş
Konuşmacı: Dr. Serra Arf
12.10 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.45 Panel 6: Göz kapağı ve orbita bulgularından sistemik tanıya
  Oturum Yöneticisi: Dr. Süleyman Sami İlker
  Myastenia Gravis
Dr. Süleyman Sami İlker
  Horner sendromu
Dr. Şansal Gedik
  Kronik progresif eksternal oftalmopleji
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
  3. Kraniyel sinir felci
Dr. Seyhan Bahar Özkan
  Tiroid orbitopati
Dr. Şafak Karslıoğlu
  Orbital inflamatuar hastalık-sistemik birliktelikler
Dr. Onur Konuk
14.45 - 15.45 Oküloplastik Cerrahi Birimi Toplantısı -Olgularla lakrimal sisteme yaklaşım
 

Oturum Yöneticisi:  Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu

 

Punktum ve kanaliküler sistem tıkanıklıkları
Dr. Firdevs Örnek

 

Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıkları
Dr. Pelin Kaynak

 

Eksternal Dakriosistorinostomi
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu

  Endoskopik Dakriosistorinostomi
Dr. Aylin Yaman
15.45 - 16.00 Bir çaya ne dersiniz?
16.00 - 16.25 Konferans 4: Genetik ve göz
Oturum Yöneticisi: Dr. Filiz Afrashi
Konuşmacı: Dr. Hüseyin Onay
16.25 - 17.25 Pediatrik Oftalmoloji: Olgu Tartışması
Oturum Yöneticileri: Dr. Tülin Berk- Dr. Aylin Yaman
Konuşmacılar: Dr. Önder Üretmen, Dr. Kadriye Erkan Turan, Dr. Şule Ziylan, Dr. Sılay Cantürk Uğurbaş, Dr. Gökhan Pekel
17.25 - 18.20 Panel 7: Olgularla Optik sinirden tanıya
Oturum Yöneticisi: Dr. Meltem Söylev Bajin
İki taraflı optik disk kabarıklığı- Psödotümör cerabri
Dr. Meltem Söylev Bajin
Tek taraflı optik kabarıklığı- Temporal arterit
Dr. Banu Şatana Solmaz
Optik disk normal-Demyelinizan süreçler
Dr. Serkan Özakbaş
Optik disk anormal-Toksik- nutrisyonel
Dr. Feyza Önder
18.20 - 19.10 Serbest bildiriler 4
  Oturum Yöneticisi: Dr. İsmail Karahan
SS-029 İleri Evre Retina Distrofili Bardet-Biedl Sendromlu Olguların Oküler ve Görüntüleme Bulguları
Semra Tiryaki Demir
SS-030 Hidroksiklorokin kullanan hastalarda retinal ve koroidal değişikliklerin optik koherens tomografi anjiografi ile incelenmesi
Berna Yüce1, Esat Çınar2
SS-031 Prematüre Retinopatisi Tedavi Sonuçlarımız
Savaş Çetinkaya1, Selim Cevher2
SS-032 Hidroksiklorokin Kullanımına Bağlı Retinopati Oluşumunun Değerlendirilmesi
Vildan Sonalcan1, Burçin Çakır2, Nilgün Özkan Aksoy2, Erkan Çelik2, Gürsoy Alagöz2
SS-033 Çocuklarda Roth Lekelerinin Etyolojisi
Naciye Kabataş1, Emrah Utku Kabataş2
SS-034 Follistatin 344 İle İlişkili Santral Seröz Koryoretinopati
Mehtap Çağlayan, Hasan Öncül, Umut Dağ, Mehmet Fuat Alakuş
SS-035 Cyclops-Tek Göz Mitleri
Hasan Aytoğan, Seda Karaca Adıyeke
SS-036 Oküler Tutulumu Olmayan Behçet Hastalarında Optik Kohorens Tomografi Anjiografi Bulguları
Sema Tamer Kaderli, Aylin Karalezli, Sabahattin Sül
09:00 - 10:05 Panel 8: Olgularla retinal vasküler bulgulardan sistemik tanıya
  Oturum Yöneticisi: Dr. Cezmi Akkın
  Hipertansif retinopati
Dr. Cem Küçükerdönmez
  Staz retinopatisi
Dr. Nihal Demircan
  Hipervizkozite sendromu
Dr. Ebru Nevin Çetin
  Purtcher benzeri retinopati
Dr. A. Osman Saatci
  SUSAC Sendromu
Dr. Sibel Demirel
10.05 - 10.30 Konferans 5: Toksik retinopatiler
Oturum Yöneticisi: Dr. Bora Eldem
Konuşmacı: Dr. Figen Şermet
10.30 - 11.00 Son sıcak arayı kaçırmayın
11.00 - 11.55 Panel 9: Gözden kanser tanısına
  Oturum Yöneticisi:  Dr. Kaan Gündüz
  Lösemi-Lenfoma
Dr. Ahmet Murat Sarıcı
  CAR-MAR
Dr. Sirel Gür Güngör
  Metastatik tümörler
Dr. Kaan Gündüz
  Radyasyon retinopatisi-optik nöropatisi
Dr. Samuray Tuncer
11.55 - 12.15 Kapanış
12.15 - 12.30 İzmir’den yumurta-boyoz yemeden dönülmez
12.30 - 13.30 Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Toplantısı: Sistemik Hastalıklarda Refraksiyon Değişiklikleri
  Oturum Yöneticisi:  Dr. Ayşen Topalkara
  Endokrin ve metabolik hastalıklarda refraksiyon
Dr. Ayşen Topalkara
  Nörolojik hastalıklarda refraksiyon
Dr. Doğan Ceyhan
  Sistemik hastalıklarda kullanılan ilaçlara bağlı refraksiyon değişiklikleri
Dr. Alp Alaluf