Bilimsel Program

43. Bahar Sempozyumu
Oftalmolojide Görüntüleme Yöntemleri

07:30-08:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - KORNEA
Moderatörler: Raciha Beril Küçümen, Vedat Kaya
  Kuru Göze Bağlı Kontakt Lens İntoleransında Topikal Siklosporin-A ve Sistemik Omega 3 Tedavisi Sonuçlarımız
İbrahim Çağrı Türker
  Keratokonuslu Gözlerde Allogreft Korneal Halka İmplantasyonu Sonrası Ön Segment Parametrelerinin Analizi
Reyhan Hazal Kaplan Koruk,
Sezer Hacıağaoğlu, Cafer Tanrıverdi, Ayşe Özpınar, Aylin Kılıç
  Korneal Topografi Aracılı Otomatik Keratokonus Teşhisi
Ayşe Yıldız Taş,
Afsun Şahin
  Kuru Göz Hastalarında Mizaç Karakter Özellikleri ve Mizaç Alt Tipleri: Bir ilişki var mı?
Çağlar Öktem, Tacettin Kuru, Ece Özdemir Öktem, Fatih Aslan
  Akanthamoeba Keratitinde Kist Yoğunluğu, Dağılımı ve Derinliğinin Prognoza Olan Etkisinin Konfokal Mikroskop ile Değerlendirilmesi
Hüseyin Cem Şimşek
  Tiroid Kanserli Hastalarda Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Kuru Göz Sendromunun Sıklığının Değerlendirilmesi
Nurdan Arıcan
  Descement Membran Endotelyal Keratoplasti Cerrahi Sonuçlarımız ve Ön Segment Optik Koherens Tomografi Görüntüleme Bulguları
Selim Genç
, Burcu Kemer Atik
  Kornea Patolojilerinde Lentikül Yama İmplantasyonu
Burak Mergen
, Petek Aksöz Bolat, Burçin Kepez Yıldız, Yusuf Yıldırım
  Keratokonusta Korneal Kollajen Çapraz Bağlanma Tedavisi Sonrası Retinal Mikrovasküleritenin Değerlendirilmesi
Hilal Kılınç Hekimsoy, Burcu Kazancı, Çiğdem Ülkü Can
  Derin Metalik Kornea Yabancı Cisimlerin Tanı ve İzleminde Ön Segment Optik Koherens Tomografisi
Demet Mutlu
, Nurettin Bayram
  Gebelerin Birinci, İkinci ve Üçüncü Trimester Takiplerinde Ön Segment Parametrelerindeki Değişimin Değerlendirilmesi
Çisil Erkan Pota, Aslı Çetinkaya Yaprak
  Aspergillus Fumigatus Keratiti Tedavi Yönetimi: İki Olgu Sunumu
Abdulkadir Can Çınar
, Hande Güçlü, Ayça Küpeli Çınar
08:45-09:00  Kahve Arası
09:00-09:45 Panel 1:Temel Radyoloji Görüntüleme Yöntemleri - Nasıl Değerlendirelim?
Moderatör: Müslime Akbaba
  Direkt Grafi -BTGrafi – BT Sertaç Argun Kıvanç
  USG – UBM Erkan Ünsal
  MR – MR Anjiyo Mehmet Babüroğlu
09:45-10:00  Kahve Arası
10:00-11:00 Panel 2: Olgularla Ön Segment Görüntüleme Yöntemleri
Moderatör: Osman Şevki Arslan
  Ön Segment Fotografisi Emre Altınkurt
  Kornea Topografisi ve Oküler Wavefront Analizi Vildan Öztürk
  Speküler ve İn Vivo Konfokal Mikroskopi Sibel Kocabeyoğlu
  Ön Segment OKT Banu Açıkalın
11:00-11:15  Kahve Arası
11:15-12:00 Endüstri Uydu Paneli
12:00-12:15  Kahve Arası
12:15-13:00 Açılış Töreni ve Onur Konferansı

Geçmiş Dönem ve Yeni Dönem İstanbul Şube Başkanı Konuşması

TOD Genel Başkanı Konuşması


Onur Konferansı
Optik Refraksiyonda Profilaksi
Prof. Dr. Günay Haznedaroğlu adına

Moderatör: Hasan Hasbi Erbil
Konuşmacı: Bülent Barlas
13:00-13:40 Öğlen Arası
13:40-14:40 Panel 3: Olgularla Tümör Görüntüleme Yöntemleri
Moderatör: Halit Pazarlı
  Göz İçi Tümörler: Koroid Kaynaklı Samuray Tuncer
  Göz İçi Tümörler: Retina Kaynaklı Ahmet Murat Sarıcı
  Orbita - Adneks Tümörleri Murat Tunç
14:40-15:00  Kahve Arası
15:00-16:00 Panel 4: Uvea Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri
Moderatör: Yılmaz Özyazgan
  Fotoğraflama ve FAF Berna Başarır
  FFA ve ISYA Hande Çeliker Ataberk
  OKT Muhittin Taşkapılı
  OKTA Nilüfer Yalçındağ
16:00-16:15  Kahve Arası
16:15-17:15 Panel 5: Olgularla Orbita Görüntüleme Yöntemleri
Moderatör: Ferda Çiftçi
  Travma Şafak Karslıoğlu
  Tiroid Oftalmopati Aylin Yaman
  Enfeksiyonlar Suat Hayri Uğurbaş
  Vasküler Onur Konuk
17:15-17:30  Kahve Arası
17:30-18:30 Panel 6: Olgularla Glokomda Görüntüleme Yöntemleri
Moderatör: Nurşen Yüksel
  Ön Segment ve Açı Görüntülenmesi Sinan Sarıcaoğlu
  OKT ile RNFL – Makula Görüntüleme Ali Bülent Çankaya
  OKTA’nın Glokom Tanı ve Takibindeki Yeri Ufuk Elgin
  OKT’de Hata Kaynakları (Kırmızı-Yeşil Hastalık) Özcan Ocakoğlu
18:30-18:45  Kahve Arası
18:45-19:30 Endüstri Uydu Paneli
19:30-19:45  Kahve Arası
19:45-21:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - TIBBİ RETİNA
Moderatörler: Hakan Özdemir, Nur Acar Göçgil
  Tip 1 ve Agresif Posterior Prematüre Retinopatisinde Retinal Zon ve Plus Şiddetinin Kantitatif ve Subjektif Olarak Sıralı Olarak Ölçeklendirilmesi
Sadık Etka Bayramoğlu, Nihat Sayın
  Tip 1 Neovaskülarizasyon Olgularında Karşılaştırmalı bir OCTA Çalışması: Neovasküler Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna karşı Pakikoroid Neovaskülopati
Muhammed Altınışık
, Emin Kurt, Pınar Sonmezer, Ozcan Kayikcioglu, Suleyman Sami Ilker
  Karotis Arter Darlığı Olan Hastalarda İnternal Karotis Arter Stentlemesinin Retina ve Koroid Yapılarına Etkileri
Gizem Doğan Gökçe
, Hatice Selen Sönmez Kanar, Ayhan Küp
  Diyabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Ranibizumab Tedavisi Sonrası Multifokal Elektroretinogram Değişiklikleri
Sema Tamer Kaderli, Dicle Hazırolan, Güner Üney, Ahmet Kaderli, Nurten Ünlü, Mehmet Acar, Firdevs Örnek
  Diyabetik Makula Ödeminde Dış Retina Tabaka Özelliklerinin Değerlendirilmesi
İnci Elif Erbahçeci Timur, Nagihan Uğurlu
  Farklı Fundus Floresein Anjiografi Sızıntı Tipine Sahip Kronik Santral Seröz Koryoretinopatili Hastalarda Eşik Altı PASCAL Tedavi Sonuçları Karşılaştırılması
Hatice Selen Kanar, Aysu Arsan
  Prematüre Retinopatisi Olgularında İntravitreal Bevacizumab Sonrası Ultra Geniş Alan Görüntüleme ve Floresein Anjiografi Yöntemi ile Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
Murat Günay, Ersagun Tuğcugil, Mehmet Kola1, Dilek Uzlu, Hidayet Erdöl
  Preeklampside Retinal Vasküler Sistemin Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Kemal Tekin, Veysel Cankurtaran, Merve İnanç Tekin, Kenan Serdar Dolapçıoğlu
  COVID-19 Salgını Sırasında Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu hakkında bilgi kaynağı olarak YouTube' un güvenilirliği
Gamze Karataş, Mehmet Egemen Karataş
  Tip 2 Diyabet Hastalarında Koroidal Vaskuler Değişiklikler ile Diabetik Retinopati Progresyonu Arasındaki Olası İlişkinin Araştırılması
Ahmet Yücel Üçgül, Esra Nur Ademoğlu Dilekçi
  COVID-19 Salgınında Retina Hastalarının Önceliklendirilmesi
İnci Elif Erbahçeci Timur, Nagihan Uğurlu
  Oküler Sarkoidoz Hastalarında Retina ve Koroid Vaskülaritesinin Değerlendirilmesi
Kübra Özdemir Yalçınsoy, Yasemin Özdamar Erol, Gözde Hondur, Pınar Çakar Özdal
07:30-08:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - KATARAKT VE REFRAKSİYON
Moderatörler: Banu Solmaz, Ali Sipahier
  Covid-19 Pandemisi ve Katarakt
Neşe Çetin Doğan
  Doğumsal ve Gelişimsel Katarakt Olgularında Cerrahi Tedavi ve Prognoz Sonuçlarımız
Göksü Alaçamlı, Haluk Esgin, Nazan Bengüdeniz, Vuslat Gürlü
  Mikroftalmik Gözlerin Katarakt Cerrahisinde İki Farklı Lens Hesaplama Yönteminin Doğruluğu
Erdem Erdoğdu, Neşe Alagöz, Nilay Kandemir Beşek, Ahmet Kırgız
  Vitreus Opasitelerinin Görsel Algı Üzerindeki Etkileri
Devrim Toslak, Mehmet Fatih Küçük, Elçin Süren
  Myopik Yetişkinlerde Koroidin Yapısal Analizi
Meryem Güler Alış
  Ulusal Göz Tarama Programı Kapsamında Aile Hekimleri Tarafından Sevk Edilen 0-3 Aylık Bebeklerde Göz Bulguları
Okan Ağca, Mehmet Adam
  Orta, Geç Çocukluk ve Adölesan Dönemdeki Aksiyel Uzukluk, Ön Kamara Derinliği ve Keratometrik Değerlerin Değişiminin İncelenmesi
Tuğba Kurumoğlu İncekalan
  Nistagmuslu Olgularda Fovea Hipoplazisinin OCT ile Değerlendirilmesi ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi
Leyla Niyaz Şahin
  COVID-19 Pandemisinin Üveit Hastalarının Takip ve Tedavisine Etkileri
Mehmet Bedii Oğurel, Merih Oray, İlknur Tuğal Tutkun
08:30-08:45  Kahve Arası
08:45 – 09:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - GLOKOM
Moderatörler: Nurşen Yüksel, Tekin Yaşar
  Asimetrik Psödoeksfoliatif Glokomda Koroidal Vaskülaritenin Optik Koherens Tomografi Tabanlı Görüntü Binarizasyon Yöntemi ile Analizi
Mert Şimşek
, Onur İnam, Emine Şen, Ufuk Elgin
  Asimetrik psödoeksfolyasyon (pex) Glokomunda Optik Sinir Başı Çevresi ve Makülar Kapiller Damar Dansitesinin Optik Koherens Tomografi Anjiyografi (OKT-A) ile Değerlendirilmesi
Adem Uğurlu
  Tek Taraflı Psödoeksfolyasyon Sendromlu Olgularda Maküler ve Peripapiller Koroid Vasküler İndeks
Ali Safa Balcı, Ayşe Çiğdem Altan, İhsan Çakır, Neşe Alagöz, Halil Özgür Artunay
  İntravitreal Deksametazon İmplant Uygulamasının Gerçek Yaşam Verileri ile Göz İçi Basıncı Üzerine Uzun Dönem Etkileri
Saadet Gültekin Irgat
, Fatih Özcura
  Primer Açık Açılı Glokomlu Gözlerde Multimodal Görüntüleme ile Analizi Yapılan Parametrelerin Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi ile Korelasyonunun İncelenmesi
Atılım Armağan Demirtaş
1, Mine Karahan2, Uğur Keklikçi2
  Fizyolojik yüksek Cup/Disk oranı olan hastalarda Gangliyon hücre tabakası kalınlık ölçümlerinin analizi
Muhammed Mustafa Kurt
  Psödoeksfoliasyon Sendromunun Sorunsuz Fakoemülsifikasyon Sonrası Lamina Cribrosa Morfolojisi Üzerindeki Etkisi
Fatih Aslan,
Nedime Sahinoglu Keskek, Emin Utku Altındal
  Kuru Gözün Glokom Hastalarında Optik Koherens Tomografi Ölçüm Sonuçlarına Etkisi
Özgün Oktay
1, Özer Dursun2, Ayça Yılmaz2
  Yoğun Bakımdaki Covid-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Göz Ön Segment Bulgularının Değerlendirilmesi ve Göz Bakımı Gerektiren Olguların Yönetimi
Zarife Ekici Gök
09:45-10:00  Kahve Arası
10:00-11:00 Panel 7: Olgularla Retina Görüntüleme Yöntemleri -I
Moderatör: Gülipek Tigrel
  Renkli Fundus Fotografisi / Multicolor Ayşegül Mavi Yıldız
  FAF / İnfrared Görüntüleme Cengiz Alagöz
  FFA / İSYA Fevzi Şentürk
  Retcam / Ultra Geniş Alan Görüntüleme Aslı Vural
11:00-11:15  Kahve Arası
11:15-12:15 Panel 8: Olgularla Retina Görüntüleme Yöntemleri -II
Moderatör: Nur Kır
 
  OKT Özgür Artunay
  OKTA Dilek Güven
  Retina-Makulanın Vasküler Hastalıklarında Hangi Yöntemi Tercih Edelim? Serra Arf
  Retina-Makulanın Dejeneratif Hastalıklarında Hangi Yöntemi Tercih Edelim? Jale Menteş
12:15-12:30  Kahve Arası
12:30-13:15 Endüstri Uydu Paneli
13:15-13:30  Kahve Arası
13:30-13:50 Konferans: Oftalmolojide Yapay Zeka; Makineler Hekimin Yerine Geçebilir Mi?

Konuşmacı: Süleyman Kaynak
Moderatör: Belgin İzgi
13:40-14:10  Öğle Yemeği
14:10-15:00 Panel 9: Görüntüleme Yöntemlerinde Gelecek
Moderatör: Emrullah Taşındı
 
  Ön Segment Akif Özdamar
  Glokom Atilla Bayer
  Retina -Koroid Nur Acar Göçgil
15:00-15:15  Kahve Arası
15:15-16:15 Panel 10: Olgularla Optik Disk Hastalıklarında Görüntüleme
Moderatör: Feyza Önder
 
  Papilödem / Papillit Berker Bakbak
  Psödopapilödem Ayşin Tuba Kaplan
  Doğumsal Anomali Saniye Üke Uzun
  Edinsel Optik Disk Çukurlaşması Özlem Gürbüz Köz
16:15-16:30  Kahve Arası
16:30-17:30 Panel 11: Olgularla Vitreoretinal Cerrahi Hastalıklarında Görüntüleme
Moderatör: Ziya Kapran
 
  Ultrasonografi Özlem Şahin
  BT -MR Ali Hakan Durukan
  OKT ve İntraoperatif OKT Remzi Avcı
  İntraoperatif 3D Görüntüleme Levent Karabaş
17:30-17:45  Kahve Arası
17:45-18:30 Endüstri Toplantısı
18:30-18:45  Kahve Arası
18:45-20:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - OPC, KORNEA, TRAVMA, VRC
Moderatörler: Cengiz Aras, Ümit Beden
  Konjonktiva Müllerektomi Cerrahisinin Üst Göz Kapağındaki Meibomian Bezler Üzerine Etkisi: Kantitatif ve Karşılaştırmalı Çalışma
Özüm Öztütüncü, Şenay Aşık Nacaroğlu, Kübra Şerefoğlu Çabuk, Korhan Fazıl, Gamze Öztürk Karabulut
  Benign Esansiyel Blefarospazm Etyolojisine Histopatolojik Bakış: Orbikularis Okuli Hormon Reseptör Düzeyleri
Kübra Şerefoğlu Çabuk
  Tiroid Göz Hastalığında Kuru Göz Sıklığı ve Meibomian Bezlerin Kantitatif Olarak Meibografi ile Değerlendirilmesi
Ayşe Burcu Dirim
, İbrahim Çağrı Türker, Mediha Tok
  Primer pterjiyumda Programlanmış ölüm ligand 1 ve CD8 immunreaktivitesi
Meydan Turan
, Gülay Turan
  Tip 1 diyabet olgularının non-kontakt meibografi ile değerlendirilmesi
Semra Koca
, Serkan Bilge Koca, Sibel İnan
  Yumuşak veya Sert Kontakt Lens Kullanan Keratokonus Olgularında Meibomian Gland Değerlendirmesi
Serap Yurttaşer Ocak
, Gülderen Karaca, Bora Deniz Argon, Aykut Burak Bayav, Mustafa Nuri Elçioğlu
  Pediatrik Penetran Oküler Travmaların Klinik Özellikleri ve Final Görme Keskinliğini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Kemal Turgay Özbilen
, Nihan Aksu Ceylan
  Türkiye’de İş Kazası ile İlişkili Göz Travmalarının Özelliklerinin İncelenmesi: İnşaat ve Sanayi Sektörlerinin Karşılaştırılması
Çağrı İlhan
, Mehmet Çıtırık, Mehmet Murat Uzel, Selim Bağlı
  Açık Glob Yaralanmalarında Orbital Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Koymadaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Emine Hazal Güngör
, Aslı Çetinkaya Yaprak
  360 Derece Retinektomi Uygulanan Olguların Uzun Süreli Takiplerinde Fonksiyonel ve Anatomik Sonuçlar
Ecem Önder Tokuç
, V. Levent Karabaş
  Primer Epiretinal Membran Cerrahisinde Standard İç Limitan Membran Soyma Tekniği ile İç Limitan Membran Abrazyon Tekniğinin Karşılaştırılması
Fatma Bağcı,
Mehmet Çıtırık, Selda Çelik Dülger, Mehmet Yasin Teke
  Warfarin tedavisi alan yırtıklı retina dekolmanlı hastalarda pnömatik retinopeksinin etkinlik ve güvenilirliği
Utku Limon
22.05.2021 Cumartesi
11:15-12:00 Endüstri Uydu Paneli
  Oküler Yüzeyden Kontakt Lense Yolculuk
Moderatör: Mehmet Orhan
Kontakt Lens ile Oküler Yüzey Uyumu Nasıl Değerlendirmeliyiz ? Afsun Şahin
Kontakt Lens Uygulamasında Pratik Yaklaşımlar
18:45-19:30 Endüstri Uydu Paneli
  Glokom Tıbbı Tedavisinde Yol Haritamız
Moderatör: Özcan Ocakoğlu
  Egs Bize Ne Anlatıyor? Şerife Bayraktar
  Olgularla Tıbbi Tedaviye İlk Adım Yaklaşımı Oya Tekeli
  Olgularla Sabit Kombinasyona Ne Zaman Geçiyoruz? Muhsin Eraslan
23.05.2021 Pazar
12:30-13:15 Endüstri Uydu Paneli
  Teoriden Pratiğe
Moderatör: Şengül Özdek
Konuşmacı: Pınar Çakar Özdal, Özgür Artunay
17:45-18:30 Endüstri Toplantısı
  YBMD’de Yeni Bir Lezyon: Sessiz KNV
Moderatör: Figen Şermet
Konuşmacı: Hakan Özdemir