Untitled Document
Bilimsel Program
08:00 - 10:30 SÖZLÜ SUNULAR
  Moderatör:   Dr. Orhan Ateş
SS-01 Is There Any Difference In High Order Aberrations Between 9.0 And 9.2 Mm Flap Diameter Options Of Femtosecond Laser In-Situ Keratomileosis
Kemal Özülken, Çağrı İlhan
SS-02 The effects of cyclotorsion orientation and magnitude in eyes with compound myopic astigmatism on compensation capacity of the WaveLight EX500 photorefractive keratectomy platform
Çağrı İlhan, Kemal Özülken
SS-03 FS-LASİK ve WFG FS-LASİK Prosedürlerinin Öngörülebilirlik, Etkinlik ve Güvenilirlik Açısından Kıyaslanması
Servet Çetinkaya
SS-04 Postoperatif Trifokal İOL Cerrahisinde Biyometrik Ve Demografik Faktörerin Erken Dönem Görme Ve Kontrast Duyarlılığına Etkisi
Hakika Erdoğan, Zeki Tunç
SS-05 Miyopik Fotorefraktif Keratektomi Tedavisinde Optik Zon Çapı Seçiminin Yüksek Sıralı Aberasyonlar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Sabite Emine Gökce, Kemal Özülken
SS-06 Yüksek Miyop Hastalarda Ön Kamara ve Arka Kamara Fakik Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonuçlarının Karşılaştırılması
Işıl Sayman Muslubaş
SS-07 Midriatik Damlaların Yaş Gruplarına Göre Ön Segment Parametrelerine Etkisi
Yelda Yıldız Taşcı, Sema Yüzbaşıoğlu, Demet Özdaş, Berke Temel, Özge Saraç, Nurullah Çağıl
SS-08 Katlanabilir tek parça akrilik intraoküler göz içi lenslerin Baykara sütür gömme tekniği ile skleraya fiksasyonu
Emre Altınkurt, Gizem Sayar Bilgin
SS-09 Diyabetin Genç Erişkinlerdeki Kataraktöz Etkisinin Pentacam Lens Densitometre ile Tayini
Neslihan Bayraktar Bilen
SS-10 Penetran Keratoplasti İle Kombine Uygulanan Cerrahilerde Endikasyonlar, Sonuçlar ve Prognoz
Osman Öndaş
SS-11 Serum Vitamin D Levels in Patients With Keratoconus
Serkan Akkaya, Döndü Melek Ulusoy
SS-12 Keratokonusta iki farklı korneal kollajen crosslinking protokolünde korneal skar ve progresyon oranlarımız
Ayhan Sağlık
SS-13 Hipogonadizmli Çocuklarda Scheimpflug Görüntüleme Sistemi ile Non-İnvazif Olarak Ön Segment ve Gözyaşı Parametreleri ile Meibomian Bezlerinin Morfolojik ve Fonksiyonel Olarak İncelenmesi
Gamze Dereli Can, Özlem Kara
SS-14 Pediatrik Akne Rozesea Tanılı Olgularda Klinik Bulgular ve Uzun Dönem Takip Sonuçları
Oya Dönmez, Yonca Aydın Akova
SS-15 Çift segment intrastromal korneal halkaların korneal kalınlık üzerine olan etkilerinin ön segment optik kohorens tomografi ile incelenmesi; 5 yıllık takip
Mustafa Eliaçık, Ahmet Kırgız
SS-16 Dirençli Keratit Olgularında İntrastromal Antibiyotik ve/veya Antifungal Enjeksiyonu: Etkinlik ve Güvenilirlik Analizi
Mehmet Özgür Çubuk, Mestan Ertop, Bahri Aydın
SS-17 İntraskleral Fiksasyonlu Göz İçi Lens ile Kombine Descemet Membranlı Endotelyal Keratoplasti Sonuçlarımız
Burak Tanyıldız, Muhammed Nurullah Bulut
SS-18 Koroidal Vaskülaritenin Yarı Otomatize Yeni Bir Yazılım İle Değerlendirilmesi
Onur İnam, Deniz Somer, Güner Özkan Üney, A. Ruhi Soylu
SS-19 Tip 1 Diabetes Mellituslu çocukların retinopatisinin değerlendirilmesinde yeni yaklaşım: Optik koherans tomografi anjiyografi
Mehmet Erol Can, Özlem Kara
SS-20 Kronik Santral Seröz Koryoretinopatisi Olan Hastaların Koryokapillaris Akım Alanının Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Kantitatif Değerlendirilmesi
Cemile Üçgül Atılgan, Yasin Şakir Göker
SS-21 Künt Travmaya Bağlı Koroidal Rüptür Sonrası Gelişen Koroidal Neovaskülarizasyonda İntravitreal Anti-VEGF Tedavi
Murat Atabey Özer
SS-22 Diyabetik maküla ödemi bulunan hastalarda, katarakt cerrahisi ile beraber triamsinolonun subtenon ve intravitreal uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması
Faruk Kaya
SS-23 Diabetik makula ödemi tanısıyla intravitreal anti-VEGF ve steroid implant enjeksiyonu yapılan hastalarda gerçek yaşam verileri – 2 yıllık sonuçlar
Gamze Uçan Gündüz, Hafize Gökben Ulutaş, Özgür Yalçınbayır
SS-24 Erken Evre Tip 2 Diyabette İç ve Dış Retinal Nörodejenerasyona Dair Kanıtlar
Çağatay Karaca
SS-25 Persistan Fetal Vaskülatürün Cerrahi Tedavisi Sonrası Fonksiyonel ve Anatomik Sonuçlar: 44 Vakanın Analizi
M. Giray Ersöz
10:30 - 11:00
Kahve Molası
11:00 - 12:00 Oküler Yüzey Anatomi ve Fizyolojisi
  Moderatör:   Dr. Nurettin Akyol
  Kornea ve Konjonktivanın Anatomisi
Dr. Necip Kara
  Kornea ve Konjonktivanın Fizyolojisi
Dr. Lokman Balyen
  Kornea ve Oküler Yüzey İmmünolojisi
Dr. Nilüfer Yalçındağ
  Korneada İlaç Toksisitesi - Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi
12:00 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Açılış
14:00 - 14:15
Kahve Molası
14:15 - 15:45 Kornea Hastalıklarında Muayene ve Tanısal Testler
  Moderatör:   Dr. Yaşar Küçüksümer
  Biyomikroskobik Muayene
Dr. Nurgül Örnek
  Speküler Mikroskobi ve Ön Segment Oct
Dr. Yusuf Yıldırım
  Korneal Topografi Cihazlarının Çalışma Prensipleri
Dr. Refik Oltulu
  Korneal Topografi Harita Parametrelerinin Adım Adım Değerlendirilmesi
Dr. Volkan Hürmeriç
15:45 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 17:30 Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Uydu Toplantısı
Zor Olgularda Katarakt Cerrahisi
Moderatörler: Dr. Fatih Mehmet Mutlu, Dr. Üzeyir Günenç, Dr. Emrullah Taşındı
Dr. Mehmet Söyler
Dr. Kazım Devranoğlu
Dr. Tamer Takmaz
Dr. Alper Ağca
Dr. Ümit Kamış
Dr. Akif Özdamar
17:30 - 17:45
Kahve Molası
17:45 - 18:45 Herpetik Keratitler
Moderatör:   Dr. Özlem Evren Kemer
Etyopatogenez ve Epidemiyoloji
Dr. Canan Aslı Utine
Klinik Özellikler ve Sınıflama
Dr. Yücel Karakurt
Tanı ve Ayırıcı Tanı
Dr. Özlem Evren Kemer
Topikal, Sistemik Tedavi ve Profilaksi
Dr. Yonca Akova
08:00 - 09:00 Kuru Göz
Moderatör: Dr. Canan Gürdal
Gözyaşı Filmi
Dr. Leyla Asena Erkanlı
Patogenez ve Sınıflama
Dr. Ferda Çiftçi
Güncel Tanı Yöntemleri
Dr. Fatih Özcura
Güncel Tedavi Yöntemleri
Dr. Canan Gürdal
09:00 - 09:15
Kahve Molası
09:15 - 10:45 Keratokonus
Moderatörler: Dr. Hikmet Özçetin, Dr. Kuddusi Erkılıç
Etyopatogenez
Dr. Nurullah Çağıl
Klinik Özellikler, Tanı ve Şüpheli Keratokonus
Dr. Kuddusi Erkılıç
Keratokonus Rehabilitasyonu
Dr. Barış Sönmez
Olgularla Hastaya Yaklaşım
Dr. Hanefi Çakır
10:45 - 11:00
Kahve Molası
11:00 - 12:00 Oküler Yüzey Patolojileri
Moderatör: Dr. Hülya Soysal
Pterjiumda Güncel Tedavi
Dr. Ali Şimşek
Konjonktivanın Malign Tümörlerine Güncel Yaklaşım
Dr. Melis Palamar
Kimyasal Yanıklar ve Tedavi Prensipleri
Dr. Ertuğrul Can
Limbal Kök Hücre Transplantasyonu Ve Amniyotik Membran Uygulamaları
Dr.Sait Eğrilmez
12:00 - 13:30
Öğle Arası
13:30 - 14:45 Keratoplasti (Panel 1)
Moderatör: Dr. Sait Eğrilmez
Göz Bankacılığı ve Dönor Seçimi
Dr. Bora Yüksel
Penetran Keratoplasti
Dr. Sait Eğrilmez
Ön Lameller Keratoplasti (DALK)
Dr. Banu Acar
DMEK-DSAEK
Dr. Baran Kandemir
14:45 - 15:00
Kahve Molası
15:00 – 16:15 Keratoplasti (Panel 2)
Moderatör: Dr. Osman Şevki Arslan
Zor Olgularda Keratoplasti
Dr. Osman Şevki Arslan
Keratoplasti Sonrası Erken Dönem Hasta Yönetimi ve Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Orkun Müftüoğlu
Keratoplasti Sonrası Refraktif Düzeltme
Dr. Yusuf Koçluk
Keratoplasti Sonrası Glokom
Dr. İbrahim Koçer
16:15 - 16:30
Kahve Molası
16:30 - 17:30 Korneal Çapraz Bağlama
Moderatör: Dr. Mustafa İlker Toker
Etki Mekanizması ve Klasik Uygulama
Dr. Afsun Şahin
Çapraz Bağlamada Farklı Teknikler
Dr. Özge İlhan Saraç
Ektatik Kornea Hastalıklarında Çapraz Bağlama
Dr. Mustafa İlker Toker
Ektazi Dışı Kornea Hastalıklarında Çapraz Bağlama
Dr. Banu Coşar
17:45 - 19:00 SÖZLÜ SUNULAR
Moderatör: Dr. Hanefi Çakır
  SS-26 Makula deliği cerrahisinde nitinol loop yardımıyla internal limitan membran soyulmasının etkinliği ve güvenilirliği
Sadık Altan Özal
  SS-27 Regmatojen Retina Dekolmanı Nedeniyle Primer Vitrektomi Uyguladığımız Hastalarda Cerrahi Sonrası İzlenen Makula Patolojilerine Yaklaşımımız
Özlem Cam, Osman Murat Uyar, Ziya Akıngöl, Orkun Muhsinoğlu
  SS-28 Dış rektus geriletmesinin oküler yüksek sıralı aberasyonlar üzerine etkisi
Ugur Yilmaz Mumcu, Handan Bardak
  SS-29 Ambliyopide multifrekans VEP ile binoküler görme fonksiyonunun değerlendirilmesi
Zafer Cebeci
  SS-30 Korneal Biyomekanik Özelliklerinin Glokomatöz Fonksiyonel ve Yapısal Hasar ile İlişkisi
Mümin Hocaoğlu
  SS-31 Primer Açık Açılı ve Psödoeksfolyatif Glokomlu Olgularda Koroid Kalınlığın SD-OCT Geliştirilmiş Derinlikli Görüntüleme Modu ile Değerlendirilmesi
Merve Oran, Müberra Akdoğan
  SS-32 Psödoeksfolyasyonun İşitme ve Burun Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Ersin Muhafiz, Yaser Said Çetin
  SS-33 Kronik komplikasyonları gelişmemiş tip 2 diabetes mellitusu olan hastalarda hedef doku etkilenmesinin erken tanısında oküler longitidunal sferik aberasyonların değerlendirilmesi
Delil Özcan, Murat Karapapak, Gürcan Doğukan Aslan, Dilek Güven, Mehmet Demir
  SS-34 Fotorefraktif Keratektomi Sonrası Postoperatif Ağrı Kontrolünde Samfilcon A ve Balafilcon A Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Karşılaştırılması
Zeynep Duru
  SS-35 Multifokal Kontakt Lens Uygulamalarımız Ve Hasta Memnuniyet Değerlendirmeleri
Burcu Kazancı
  SS-36 Femto-LASİK Sonrası Kontakt Lens ile İlişkili Diffüz Lamellar Keratit: Olgu Serisi
Necati Duru, Zeynep Duru
  SS-37 Farklı Üveit Tiplerinde İlk Akut Üveit Atağında Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve C-reaktif Protein Değerlerinin Diagnostik Değeri Var Mıdır?
Sevcan Balcı, Ece Turan Vural, Şehnaz Özçalışkan
09:00 - 10:00 Oküler Yüzey İmmunolojik Hastalıkları
Moderatör: Dr. Fikret Akata
Allerjik Konjonktivitler
Dr. Murat Atabey Özer
Episklerit ve Sklerit
Dr. Emre Altınkurt
Enfeksiyöz Olmayan Keratitler ve Ayırıcı Tanı
Dr. Züleyha Akkaya
Stevens-Johnson Sendromu-Oküler Skatrisyel Pemfigoid-Graft-Vs-Host Hastalığı
Dr.Fikret Akata
10:00 - 10:15
Kahve Molası
10:15 - 11:30 Keratitler
Moderatör:  Dr. Ayşe Burcu
Bakteriyel Keratitler
Dr. Ayşe Burcu
Fungal Keratitler
Dr. Yaran Koban
Adenoviral Keratitler
Dr.Engin Bilge Özgürhan
Paraziter Keratitler
Dr. Elif Erdem
11:30 - 11:45 Kapanış Oturumu