Bilimsel Program
08:30 - 09:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1
Moderatörler: Dr. Müslime Akbaba, Dr. Özgül Altıntaş
SS-01 Şaşılık Ameliyatı Geçiren Hastalarda Yaşam Kalitesi, Algılanan Stres Seviyesi, Anksiyete ve Depresyon Bulgularındaki Değişimlerin Değerlendirilmesi Işıl Merve Torun
SS-02 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Muayene Edilen Hastaların Göz Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dilber Çelik Yaprak
SS-04 Sigaranın İnaktif Tiroid İlişkili Orbitopatide Serum Selenyum Düzeyi, Klinik Aktivite Skoru ve Maküler Vasküler Parametrelere Etkisi Fatma Savur
SS-05 Üst Kapak Blefaroplasti Hastalarının Memnuniyetinin Kişisel Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Emine Savran Elibol
SS-06 Kanalikül Kesisi Tamiri Cerrahi Sonuçlarımız ve Anatomik ve Fonksiyonel Başarıyı Etkileyen Faktörler Oğuzhan Kandemir
SS-07 Oftalmolojide Yeni Dil Modellerinin Etkinliği: En Yeni, En Hızlı ve En Özgü Kamile Melis Ertürk
SS-08 Sağlık Bilimler Üniversitesi Oftalmoloji Asistan Ölçme - Değerlendirme Sınav Sorularına Yapay Zeka Yanıtlarının Değerlendirilmesi Halil İbrahim Ateşoğlu
09.30-10.30 Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Paneli: Refraksiyon Kusurlarının Düzeltilmesinde Zorlayıcı Durumlar
Moderatör: Dr. Zeki Büyükyıldız
  Miyopi Kontrolünde Neler Yapabiliriz Dr. Vildan Öztürk
  Astigmatizma Camlarının Reçetelendirilmesi Dr. M. Kemal Arıcı
  Gözlük Reçetelendirilmesinde Kişiye Uygun Cam Seçimi Dr. Füsun Uzunoğlu
  Günlük Pratikte Az Gören Kişiye Yaklaşımda Zorluklar ve Çözümleri Dr. Doğan Ceyhan
10.30-10.45 Kahve Arası
10.45-11.45 Kornea ve Oküler Yüzey Birim Paneli: Oküler Yüzey Rekonstrüksiyonunda Zorlu Olgular
Moderatör: Dr. Afsun Şahin
  Zor Olgularda Keratoplasti Seçenekleri Dr. Ahmet Kırgız
  Tedaviye Dirençli Kornea Ülserlerine Nasıl Yaklaşırım? Dr. Barış Sönmez
  ⁠İleri Evre Kuru Göz Hastalarında Tedavi Seçenekleri (DEWS II ışığında) Dr. Cezmi Doğan
  Mükerrer Nüks Etmiş Pterjiyumda Tedavi Seçenekleri Dr. Engin Bilge Özgürhan
11:45-12.45 Panel 1: Özellikli Şaşılık Olgularında Ne Yapıyorum?
Moderatör: Dr. Nazan Bengüdeniz
  Vertikal Şaşılıklar Dr. Yeşim Oral
  Paralitik Şaşılıklar Dr. Betül Tuğcu
  Konsekütif Şaşılıklar Dr. Şule Ziylan
  Şaşılık Cerrahisi Komplikasyonlarının Yönetimi Dr. Aslı İnal
12.45 - 13.50 Öğle Yemeği
13.50-14.30 Açılış Töreni
14.30-15.00 Prof. Dr. Demir Başar Onur Konferansı
Moderatör:
Dr. Öner Gelişken
Pakikoroid Spektrumu Dr. Serra Arf
15.00-15.45 Uydu Sempozyumu- OPAK OPTİK
Miyopi Kontrolünde Son Gelişmeler
Moderatör:
Dr. Emrullah Taşındı
Miyopi Kontrol Edilebilir Mi? Dr. Emrullah Taşındı
Miyopi Kontrolünde Gözlük Camları ve Yeni Nesil Bir Tasarım: Essilor Stellest Dr. Vildan Öztürk
15.45-16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 Panel 2: Zorlayıcı Glokom Olgularında Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Moderatör: Dr. Kıvanç Güngör
  Nanoftalmuslu Glokom Olguları Dr. Banu Solmaz
  Patolojik Miyopili Glokom Olguları Dr. Muhsin Erarslan
  Afakik Glokom Olguları Dr. Neşe Alagöz
  Terminal Glokom Olguları Dr. Özcan Ocakoğlu
17:00 - 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2
Moderatörler: Dr. Muhittin Taşkapılı, Dr. Ali Sipahier
SS-09 Sütursuz İntraskleral Göz İçi Lens Fiksasyonu Yapılan Olgularda Klinik ve Refraktif Sonuçlarımız Esen Çakmak Cengiz
SS-10 Psödoeksfoliasyonlu Katarakt Hastalarında Katarakt Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Ön Segment Parametrelerinin Ön Segment Optik Koherens Tomografi İle Değerlendirilmesi Vedat Zan
SS-11 Göz İçi Lens Değişimi Yapılan Hastaların Endikasyon ve Görsel Sonuçlarının Karşılaştırılması Dilan Yıldız
SS-12 Konjenital Katarakt Ameliyatlarında Eşlik Eden Sistemik Hastalıkların Etkisi: Zorluklar ve Komplikasyonlar Semih Çakmak
SS-13 Fakoparametrelerinin Göz İçi İnflamasyona Etkisi: Ön Kamara Flare ve Koroidal Vasküler İndeks Değişiklikleri Metehan Şimşek
SS-14 Komplike Katarakt Cerrahisi Geçiren Hastalarda Optik Kohorens Tomografi Anjiografideki Retinal Nörovasküler Değişiklikler Gamze Karataş
SS-15 Kliniğimizde Yamane Skleral Fiksasyon Yöntemi ile Yapılan Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız Mustafa Tuğrul Uğur
SS-16 Matür Katarakt Hastalarında Ameliyat Sonrası Tespit Edilen Retinal Hastalıkların Değerlendirilmesi Gizem Köse
SS-17 Renal Transplantasyon Öyküsü Olan Hastaların Katarakt Ameliyatı Sonrası Ön ve Arka Segment Bulgularının Araştırılması Sena Karabay Kılıçarslan
SS-18 İkinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Uygulanan Sutursuz Skleral Fiksasyon (Yamane Tekniği) Sonuçları Mehmet İçöz
SS-19 ChatGPT'nin Kuru Göz Hakkında Sıkça Sorulan Sorulara Verdiği Yanıtların Okunabilirliği ve Kalitesi Halil İbrahim Sönmezoğlu
SS-21 Keratokonusta Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi Seda Duran Güler
SS-22 Hastaların Resim ve Videolarının Oftalmologlar Tarafından Eğitim veya Reklam Amaçlı Kullanılmasının Medikolegal Açıdan İncelenmesi Bedia Kesimal
08:30 - 10:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 3
Moderatörler: Dr. O. Murat Uyar, Dr. Melda Yenerel
SS-24 Retinal Atrofi Gelişen Retinal Ven Dal Oklüzyonlu Hastaların Optik Koherens Tomografi ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Özellikleri Ayna Sariyeva Ismayılov
SS-25 Retinal Ven Tıkanıklığında Prognostik Faktör Olarak Hiperreflektif Noktalar ve Retina İç Katmanlarının Düzensizliği Abdulkadir Obut
SS-26 {Plume} Bulgusunun Eşlik Ettiği Diyabetik Seröz Maküla Dekolmanında Fotoreseptör Tabakasının Değerlendirilmesi Furkan Atalay
SS-27 Trigliserit-Glikoz İndeksi ile Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilge Tarım
SS-28 Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Gözlerde Aflibercept Enjeksiyonlarının Lezyonsuz Retina Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri Nur Demir
SS-29 Alt Yarı Evre C Proliferatif Vitreoretinopatili Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Kombine Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız Eyüpcan Şensoy
SS-30 Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Sekonder Submakuler Hemoraji Nedeniyle Vitrektomi ve Subretinal Doka Plazminojen Aktivatörü Uygulanan Olgularda Postoperatif Intravitreal Anti-VEGF Enjeksiyon Gerekliliğine Etki Eden Faktörler Ece Doğruel
SS-31 Tüberküler Serpijinöz Benzeri Koroiditin Moleküler Etkileşim Kavşaklarının Araştırılması: Mycobacterium Tuberculosis Proteinleri, Oküler Otoimmünite ve İmmün Reseptör İlişkisi Işıl Kutlutürk
SS-32 Endoftalmi Olgularımızdaki Mikrobiyolojik Profil: 8 Yıllık Veriler Kadriye Demir Boncukçu
SS-33 Farklı Stereopsis Düzeyi Olan Kişilerde OKT-A İle Retinal Vasküler Yoğunluk (RVY) Değerlendirilmesi Ecem Üstündaş Uzun
SS-34 Asimetrik Prematüre Retinopati Gelişiminin 1.Yaş Refraksiyon Değerleri Üzerine Etkisi Caner Kara
10.00-11.00 Panel 3: Oküler Yüzey Enfeksiyonları
Moderatör: Dr. Gülay Güllülü
  Adenoviral Enfeksiyonlar Dr. Halit Oğuz
  Herpetik Enfeksiyonlar Dr. Sertaç Argun Kıvanç
  Akantomoeba Enfeksiyonları Dr. Raciha Beril Küçümen
  Fungal Enfeksiyonlar Dr. Melis Palamar Onay
11.00-11.15 Kahve Arası
11:15-12:00 Uydu Sempozyumu - VEM İlaç
Prezervanla Yaklaşmayın
Moderatör:
Dr. Emrullah Taşındı
  Oküler Alerji Tedavisine Prezervanla Yaklaşmayın Dr. Yusuf Yıldırım
  Glokom Tedavisine Prezervanla Yaklaşmayın Dr. Esin Başer
12.00-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Panel 4: Zor Makula Ödemleri
Moderatör: Dr. Nur Kır
  Retinal Distrofilerine Bağlı Makula Ödemi Dr. Işıl Muslubaş
  Vitrektomi Sonrası Makula Ödemi Dr. Nihat Sayın
  Üveite Bağlı Makula Ödemi Dr. Banu Turgut Öztürk
  Toksik ve Nutrisyonel Makula Ödemi Dr. Özlem Şahin
14.30 – 15.30 Panel 5: Üvea Hastalıklarında Zorlayıcı Olgular
Moderatör: Dr. İlknur Tuğal Tutkun
  Pediatrik Üveitler Dr. Pınar Çakar Özdal
  Viral Arka Üveitler Dr. Didar Uçar
  Vogt Kayanagi Harada Sendromu Dr. Merih Oray
  Oküler Toksoplazmozis Dr. Berna Başarır
15.30-15.45 Kahve Arası
15.45-16.30 Uydu Sempozyumu- HOYA
Miyopi Kontrolünde Hangi Seçenek En İyi?
Moderatör:
Dr. Cumhur Şener
Açılış Dr. Cumhur Şener
Farmakolojik Tedaviler Mi? Dr. Hande Taylan Şekeroğlu
Kontakt Lensler Mi? Dr. Semra Akkaya Turhan
Gözlük Camları Mı? Dr. Deniz Altınbay
Vaka Tartışması Tüm Konuşmacılar
16.30-17.30 Panel 6: Zorlayıcı Katarakt Olgularında Püf Noktaları
Moderatör: Dr. Akif Özdamar
  Küçük Pupillalı ve Floppy İris Sendromlu Gözlerde Dr. Yusuf Yıldırım
  Kısa ve Uzun Gözlerde Dr. Üzeyir Günenç
  Refraktif Cerrahi Geçirmiş Gözlerde Dr. Semra Akkaya
  İntraoperatif Zonül Defekti Gelişen Gözlerde Dr. Mehmet Baykara
17.30-18.30 Panel 7: Okuloplastide Özellikli Olgular ve Tedavi Yaklaşımları
Moderatör: Dr. Onur Konuk
  Tiroid Oftalmopatisinde Kime Ne Zaman Dekompresyon Uyguluyorum Dr. Şafak Karslıoğlu
  Blefaroplasti Cerrahisinde Kime Hangi Ek Prosedürü Uyguluyorum Dr. Can Öztürker
  Punktum ve Kanaliküler Sistem Stenoz ve Travmalarına Yaklaşımım Dr. Ceyhun Arıcı
  Özellikli Ptozis Olgularına Yaklaşımım Dr. Mehmet Serhat Mangan
08.30-09.30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 4
Moderatörler: Dr. Vuslat Pelitli Gürlü, Dr. Çiğdem Altan
SS-35 Primer Açı Kapanması Glokomu Olan Olguların Schlemm Kanalı Ölçümlerinin Primer Açık Açılı Glokomu Olan Olgularla Karşılaştırılması Buse Öz Onar
SS-36 Primer Açık Açılı Glokomu Olan ve Glokom Tanısı Olmayan Naif Neovaskuler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hastalarında İntravitreal Anti-VEGF Tedavisinin Göz İçi Basıncına Etkilerinin Değerlendirilmesi Hasan Burhanettin Kaptı
SS-37 Sitomegalovirüs (CMV) Ön Üveiti İlişkili Kronik Göz İçi Basınç Yüksekliğinde Primer Trabekülektomi Sonuçları Gülce Kayıkçı
SS-38 Açık Açılı Glokomda Gonyoskopi Asiste Translüminal Trabekülotomi (GATT) Sonrası Ön Segment Değişiklikleri Fatma Isil Sozen Delil
SS-39 Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonrası Lazer Flaremetre ile Ölçülen Ön Kamara İnflamasyonunun ve Koroidal Vasküler İndeksinin Değerlendirilmesi Gizem Taşkın
SS-40 Neovasküler Glokomda Öncelikli Seçenek: Pars Plana Vitrektomi Mi, Ahmet Glokom Valv İmplantasyonu Mu, Yoksa Eş Zamanlı Mı? Ecem Önder Tokuç
SS-41 Pediatrik Glokom Cerrahilerinde Zorlayıcı Durumlar Cansu Yüksel Elgin
SS-42 Latanoprostene Bunod Oftalmik Solüsyonun Peripapiller ve Maküler Vasküler Dansiteye Etkisi Anılcan Ataç
SS-43 Penetran Keratoplasti Sonrası Glokomla Mücadele Mustafa Yıldırım
9.30-10.30 Panel 8: Retina Dekolmanı Cerrahisinde Sorunlar ve Çözümleri
Moderatör: Dr. Gürsel Yılmaz
  Travmatik Retina Dekolmanı Dr. Cengiz Alagöz
  Nüks Retina Dekolmanı Dr. Levent Karabaş
  Kronik Retina Dekolmanı Dr. Cengiz Aras
  Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı Dr. Hakan Özdemir
10.30-10.45 Kahve Arası
10.45-11.45 Panel 9: Katarakt Cerrahisi: Zor Olguların Yönetimi
Moderatör: Dr. Fatih Karel
  Arka Polar Katarakt Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
  Beyaz ve Siyah Katarakt Dr. Kazım Devranoğlu
  Kapsül Komplikasyonları Dr. Altan Atakan Özcan
  Sublukse Katarakt Dr. Tamer Takmaz
11.45-12.00 Kapanış